Opracowanie, odwołując się do doświadczeń międzynarodowych, pokazuje, że reformy narodowych systemów ochrony zdrowia muszą mieć charakter kompleksowy, to znaczy obejmować wszystkie trzy elementy systemu ochrony zdrowia: organizowanie i zarządzanie, udzielanie świadczeń oraz finansowanie świadczeń zdrowotnych. Planowane przekształcenia SPZOZ w spółki kapitałowe w takim kontekście mają wąski wymiar, ponieważ sytuują się tylko w jednym obszarze: organizowanie i zarządzanie, a ponadto dotyczą tylko zmiany formy organizacyjno-prawnej podmiotów prowadzących działalność leczniczą – podkreśla autor.

„Spółki po ich powstaniu będą zatem musiały szybko przystąpić do budowania strategii zawierającej projekty restrukturyzacji, tak aby spółka mogła odzyskać płynność finansową oraz zdolność do rozwoju. To z kolei wymaga posiadania przez spółkę zdolności do zaprojektowania i wprowadzenia zmian organizacyjnych” – czytamy we wprowadzeniu do książki.

Przesłaniem książki, według autora, jest ukazanie konieczności otwarcia się zakładów opieki zdrowotnej na zmiany dokonujące się zarówno w ich otoczeniu bliższym, jak i dalszym. „Są mocne podstawy, by twierdzić, że w warunkach dużych zawirowań w otoczeniu szanse na trwanie i rozwój będą miały organizacje szybko reagujące na zmiany, a zatem skłonne i zdolne do ich przeprowadzania. Akceptacja takiego podejścia implikuje z kolei konieczność dokonania istotnych zmian w kulturze organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej (spółki prowadzącej działalność leczniczą) czy wręcz budowania nowej kultury organizacyjnej” – pisze Jacek Klich.

Autor podkreśla także konieczność przekształcania nowo tworzonych spółek w organizacje, które będą miały cechy skutecznych współczesnych organizacji, czyli między innymi zdolność do uczenia się.

Publikacja dostarcza użytecznych wskazówek i narzędzi niezbędnych w procesie przekształcania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe zgodnie z zapisami ustawy o działalności leczniczej.

W opracowaniu ukazano zakres i dynamikę zmian w sektorach ochrony zdrowia w ujęciu globalnym. Na podstawie wybranych międzynarodowych doświadczeń omówiono narzędzia rekomendowane we wprowadzaniu mechanizmów rynkowych do systemów ochrony zdrowia oraz w korporatyzacji zakładów opieki zdrowotnej. W pracy przedstawiono model zmiany organizacyjnej autorstwa Burke'a i Litwina, który może być zastosowany w procesie przekształceń. Opisano również podstawowe zasady kreowania szpitala XXI wieku, czyli organizacji zdolnej do rozwoju w coraz bardziej konkurencyjnym i dynamicznym otoczeniu.

Adresatami książki są kierujący samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej oraz władze samorządowe powiatów i województw - podmioty, które mają za zadanie przekształcić zadłużone samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe. Publikacja będzie również pomocna studentom zarządzania, ekonomii i zdrowia publicznego, a także słuchaczom studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia.

Informacja o autorze:

Jacek Klich - doktor habilitowany nauk ekonomicznych, doktor nauk ekonomicznych, doktor nauk humanistycznych, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, pracownik Katedry Gospodarki i Administracji Publicznej UEK; autor publikacji z zakresu zarządzania w systemie ochrony zdrowia oraz procesów restrukturyzacji w nim zachodzących.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska