Szumowski dodał, że w projekcie jest zapisane, że nawet jeśli ustawa wejdzie w życie po 1 lipca 2018 r., to i tak jej skutki będą od 1 lipca.

Minister zdrowia podał, że dostali ok. 200 stron uwag do projektu nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, nazywanej „ustawą 6 proc”. Wprowadza ona m.in.: przyśpieszenie nakładów na ochronę do zdrowia do 6 proc. PKB do 2024 r.

Dokument jest realizacją zapisów z porozumienia między ministrem zdrowia oraz rezydentami z 8 lutego 2018 r. W opinii Porozumienia Rezydentów OZZL w wielu punktach planowanej noweli znajdują się rozbieżności między omawianym porozumieniem a propozycją nowelizacji ustawy. Zdaniem Porozumienia Rezydentów OZZL te różnice w większości są nieakceptowalne i nie wypełniają podpisanego porozumienia. Ich zdaniem ten projekt w obecnej formie doprowadziłby do powstania chaosu prawnego oraz dyskryminacji części pracowników sektora medycznego m.in.: lekarzy specjalistów z wyszczególnionych w odpowiednich punktach specjalizacji.

Uwagi Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy do tego projektu liczyły 13 stron. Najważniejsze ich uwagi dotyczyły: likwidacji przepisów opt-out w 2028 r., zagwarantowania podwyżki dla specjalistów za „lojalkę” we wszystkich publicznych placówkach, a nie tylko zatrudnionych na etacie w szpitalach oraz zmodyfikowania warunków odpracowania 2 lat pracy w Polsce dla rezydentów.  

Rezydenci podkreślają, że kilkukrotnie spotykali się w ministerstwie zdrowia i wyjaśniali sporne zapisy.

- Dostaliśmy informację, że projekt zostanie uchwalony na posiedzeniu Sejmu pod koniec czerwca albo pod koniec lipca, ale będzie obowiązywać od początku lipca. Najważniejsze jest to, które zapisy znajdą się w nim ostatecznie – opowiada Jakub Kosikowski, przewodniczący Porozumienie Rezydentów OZZL. - Dostaliśmy ustną odpowiedź od ministra zdrowia, że poczynili zmiany, ale  czekamy na to, co ostatecznie zostanie zapisane w projekcie.  

Rozporządzenie zgodne z porozumieniem

W czwartek trafił do konsultacji publicznych także projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wysokości zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i lekarzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach rezydentury.

Resort podkreśla, że konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z porozumienia podpisanego 8 lutego między ministrem zdrowia i Porozumieniem Rezydentów OZZL kończącego protest. Data wejścia w życie projektowanego rozporządzenia wynika także z tego porozumienia, czyli wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r.

- Rozporządzenie jest zgodnie z zapisami porozumienia – mówi Jakub Kosikowski, przewodniczący Porozumienia Rezydentów OZZL. – Pozostały zapisy o tym, że lekarze, którzy teraz otrzymują wynagrodzenie wyższe, utrzymają je. Dotyczy to lekarzy zakwalifikowanych od 31 października 2017 r. do odbywania rezydentury w dziedzinie określanej jako priorytetowa, ich wynagrodzenie nadal będzie wynosiło 4875 zł, jak ustalono w rozporządzeniu ministra zdrowia z października 2017 r.

Projekt zakłada wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i dentysty odbywającego daną specjalizację w ramach rezydentury w dziedzinach priorytetowych (takich, w których brakuje specjalistów) m.in.: anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, geriatria, hematologia, kardiologa dziecięca w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury będzie wynosić 4700 zł, a w przypadku zakwalifikowania do jej odbywania w drugim postępowaniu kwalifikacyjnym w 2017 r. oraz w pierwszym postępowaniu kwalifikacyjnym w 2018 r. – 4875, po dwóch latach zatrudnienia w trybie rezydentury – 5300.

 

Wysokość zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarza i dentysty odbywającego daną specjalizację w pozostałych dziedzinach medycyny w ramach rezydentury w pierwszych dwóch latach zatrudnienia w ramach rezydentury wynosi 4000 zł, po dwóch latach w trybie rezydentury – 4500 zł.

Ministerstwo zdrowia tłumaczy, że zgodnie z ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty, wysokość zasadniczego wynagrodzenia odbywających rezydenturę jest zróżnicowana w zależności od wybranej dziedziny medycyny.

172 mln zł – wydatki z 2018 r.

Projektowane zmiany dotyczą ok. 16 tysięcy rezydentów. W 2018 r. podwyższenie wynagrodzeń lekarzy rezydentów będzie sfinansowane ze środków Funduszu Pracy. Z projektu wynika, że konieczne będzie zwiększenie środków o 172,63 mln zł. Od 2019 r. konieczne będzie dalsze zwiększenie środków na rezydentury w budżecie państwa.

W ubiegłym tygodniu na konferencji uzgodnieniowej pojawiła się informacja  ministerstwa pracy, że na wzrost płac dla rezydentów potrzebują ok. 3,5 miliarda zł rocznie, a takich pieniędzy w Funduszu Pracy nie ma. Jest tylko część tej kwoty. 

Projekt zakłada się, że lekarze zakwalifikowani do dziedzin priorytetowych w październiku 2017 i wiosną 2018 r. utrzymają wynagrodzenie w wysokości 4875 zł.

3600 miejsc rezydenckich jesienią, 600 – wiosną

Projekt zakłada, że, co do zasady, każdego postępowania jesiennego na rezydentury priorytetowe będzie przeznaczane 2818 z 3600 miejsc rezydenckich, a każdego postępowania wiosennego 360 z 600 miejsc. Zakładane jest, że jesienią będzie uruchamiane 3600 miejsc, a wiosną 600 rezydentur.

Do podstawy skalkulowania dochodów doliczono wynagrodzenia z tytułu pełnienia programowych dyżurów medycznych. Przyjęto, że każdy lekarz odbywa średnio 4 dyżury w miesiącu jedynie w porze dziennej, w licznie 10 godzin i 5 minut, będącej dopełnieniem etatowych 37 godzin i 55 minut tygodniowo do dopuszczalnych przepisami 48 godzin (bez konieczności podpisywania tzw. klauzuli opt-out.

W latach 2022-2028 wysokość wynagrodzeń zostanie utrzymana na poziomie z grudnia 2021 r.