Zmiany mają rozszerzyć działalność Legii Akademickich, w ramach których prowadzone są zajęcia wojskowe na wybranych uczelniach. Będą wynagrodzenia za udział w ćwiczeniach wojskowych, będą też ćwiczenia po zakończeniu kursu w ramach Legii Akademickiej.  Ministerstwo Obrony Narodowej przygotowało projekt rozporządzenia w tej sprawie. Przepisy rozporządzenia mają wejść w życie dzień po publikacji rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.

Czytaj: Ustawa o obronie ojczyzny ma wzmocnić polskie wojsko >

Czytaj też: Ustawa o obronie ojczyzny - obowiązki i uprawnienia pracodawców >

Szkolenie dobrowolne

Według MON ochotnicze szkolenie wojskowe w ramach programu Szkół Legii Akademickiej pozwoli w znaczący sposób wspomóc proces uzupełnienia zasobów osobowych Sił Zbrojnych.
Kształcenie w ramach Szkół Legii Akademickiej podzielone zostanie na 3 etapy:

 1. szkolenie podstawowe, realizowane w jednostce wojskowej,
 2. szkolenie teoretyczne, realizowane w uczelni wojskowej, biorącej udział w tym programie oraz
 3. szkolenie praktyczne w uczelni wojskowej lub w jednostce wojskowej.

 

Przystąpienie ochotnika do poszczególnych etapów kształcenia jest dobrowolne i odbywać się będzie na jego wniosek. Warunkiem przystąpienia do kolejnego etapu jest ukończenie poprzedniego. W przypadku ukończenia wszystkich etapów szkolenia, ochotnik będzie mógł przystąpić do egzaminu na podoficera lub egzaminu na oficera, w zależności od ukończonego modułu kształcenia. 

Osoba zainteresowana kształceniem w ramach Szkoły Legii Akademickiej składa wniosek o przystąpienie do realizacji ochotniczego szkolenia w ramach szkoły Legii Akademickiej do dowolnie wybranego szefa wojskowego centrum rekrutacji.
W przypadku wskazania we wniosku modułu podoficerskiego wniosek ten składa się za pośrednictwem uczelni, w której będzie realizowane to szkolenie.

 1. imię, nazwisko i imię ojca ochotnika;
 2.  datę i miejsce  urodzenia;
 3. numer PESEL;
 4. adres zameldowania i adres do korespondencji;
 5. dane kontaktowe;
 6. wskazanie wojskowego centrum rekrutacji, właściwego dla adresu zamieszkania ochotnika;
 7. nazwę uczelni, na której ochotnik pobiera lub pobierał naukę, kierunek studiów, aktualny rok studiów, planowany rok ukończenia studiów, numer albumu;
 8. wskazanie modułu kształcenia;
 9. informację o karalności oraz informację o prowadzonych postępowania karnych;
 10.  informację o przystąpieniu lub nieprzystąpieniu do kwalifikacji wojskowej.

 

Czytaj też: Zadania i obowiązki JST w ramach obrony Ojczyzny >

Oficer rezerwy lub podoficer rezerwy może na swój wniosek zostać skierowany na szkolenie w ramach Szkoły Legii Akademickiej, w celu odbycia szkolenia specjalistycznego, w celu uzyskania nowej  specjalności wojskowej, w ramach korpusu kadry.

Na szkolenie kieruje, w przypadku:

 • żołnierza pasywnej rezerwy – dowolnie wybrany szef wojskowego centrum rekrutacji;
 • żołnierza aktywnej rezerwy – dowódca jednostki wojskowej, w której żołnierz ten pełni służbę wojskową.


Szkolenie specjalistyczne realizowane w ramach ćwiczeń wojskowych odbywane będzie w centrach szkolenia, ośrodkach szkolenia lub jednostkach wojskowych i trwa do 21 dni.

 

 

Legie już działają, ale ma być ich więcej

Dotychczas Legie Akademickie funkcjonowały na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego uczelnie organizują szkolenia wojskowe dla studentów. Jesienią 2019 roku w zajęciach teoretycznych uczestniczyli studenci z 74 szkół wyższych - najwięcej z nich kształciło się na politechnikach i szkołach technicznych. Szkolenie poligonowe rozpoczęło się 8 sierpnia na terenie 16 wytypowanych jednostek w całym kraju. W roku akademickim 2020/21 pojawił się dodatkowo moduł oficerski, który miał charakter pilotażowy.

Program nauczania obejmuje ok. 30 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w formie wykładów. Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik składa wniosek do organów wojskowych i otrzymuje kartę powołania na ćwiczenia wojskowe, czyli część praktyczną programu, która jest realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych SZ RP w okresie tzw. przerwy wakacyjnej. Obecnie program składa się z trzech modułów:

 •     moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi,
 •     moduł szkolenia podoficerskiego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy,
 •     moduł szkolenia oficerskiego trwający łącznie 47 dni szkoleniowych, z których 21 realizowanych jest w Akademii Wojsk Lądowych.


Według nowych przepisów, moduł oficerski, podobnie jak podstawowy i podoficerski, będzie się składał z części teoretycznej oraz praktycznej. W odróżnieniu jednak od dwóch dotychczasowych modułów kandydaci na oficerów zarówno teorię jak i praktykę odbędą w letnie wakacje studenckie. To łącznie 47 dni szkoleniowych, z których 21 realizowanych będzie wyłącznie w Akademii Wojsk Lądowych.

W ramach nauki studenci odbywają zajęcia wynikające ze Standardu Kształcenia Wojskowego opracowanego dla oficerów. Następne 23 dni szkolenia spędza w wytypowanych jednostkach szkolnictwa wojskowego lub centrach szkolenia, gdzie szlifować będą wiedzę i umiejętności specjalistyczne w praktyce. Po zdaniu z sukcesem egzaminu oficerskiego każdy ze szkolonych zostanie mianowany na stopień podporucznika rezerwy.
 

Stypendia dla zainteresowanych służbą w wojsku

Resort obrony zamierza też stworzyć system zajęć wojskowych dla cywilnych studentów. Powstanie specjalna lista kierunków na uczelniach wskazanych przez MON. Uczelnie, kierunki studiów i limit przyjęć do programu stypendialnego określi Minister Obrony Narodowej.

Po zdaniu matury będą oni podpisywali umowę z MON, potem, po pierwszym roku nauki, przejdą 28-dniowe szkolenia wojskowe. Ćwiczenia wojskowe oraz udział w zajęciach praktycznych będzie obowiązkowy przez cały okres studiów, a po ich zakończeniu zainteresowani będą przechodzić kurs oficerski i wówczas zostaną zatrudnieni na stanowiskach oficerskich.

 

 

Większe pieniądze dla studentów uczelni wojskowych

Zmiany korzystne mają być również dla studentów uczelni wojskowych - otrzymają taki sam status, jak żołnierze zawodowi i już od pierwszego roku studiów (obecnie mają status podchorążych). Przewidziano też, że dostaną wyższe uposażenia. Znikną natomiast ograniczenia dotyczące wykorzystywania ich np. w sytuacjach kryzysowych.

Czytaj: Dodatkowe obligacje i zysk NBP sfinansują obronę państwa>>
 

Według planów MON dobrowolna służba wojskowa ma się kończyć po 28-dniowym szkoleniu przysięgą. Szeregowy ma po zaprzysiężeniu otrzymywać 4400 zł brutto. Także po jedenastomiesięcznym szkoleniu specjalistycznym uposażenie ma być takie jak uposażenie szeregowego, czyli 4400 zł brutto. W drugim roku słuchacze akademii wojskowych  zostaną żołnierzami zawodowymi  i obejmie ich  nowa siatka płac. Niedawno szef MON ujawnił, że od nowego roku średnie uposażenie żołnierza zawodowego zwiększy się o ponad 600 zł brutto.