O braku poparcia samorządowców dla pomysłu rządu, świadczy stanowisko ZGW RP w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. Zdecydowana większość gmin negatywnie odnosi się bowiem do uzasadnienia projektu nowelizacji. Z jego treści wynika, że rząd planuje zwiększyć uprawnienia kontrolno-nadzorcze regionalnych izb nad JST, a celem takiego działania ma być skuteczniejsze zapobieganie nadmiernemu zadłużaniu się samorządów.

W swoim stanowisku Związek zwrócił uwagę na fakt, iż poziom długów poszczególnych samorządów (wyrażony w stosunku procentowym do zrealizowanych dochodów) zmalał w latach 2012 – 2014. Dodatkowo zasygnalizował, że problem zadłużenia dotyczy zaledwie kilku niewielkich gmin, których kwota zadłużenia nie ma większego wpływu na wysokość ogólnego długu JST.

Spore zaniepokojenie wśród samorządowców wywołał pomysł wprowadzenia kryterium gospodarności do kontroli wykonania zadań własnych przez JST. Zdaniem Związku Gmin Wiejskich, mogłoby to skutkować dokonywaniem przez izby oceny zasadności podjęcia decyzji przez organy stanowiące poszczególnych jednostek. Chodzi tu między innymi o realizację inwestycji czy jej finansowanie, a to stanowiłoby poważne naruszenie niezależności finansowej JST.

Związek popiera ponadto stanowisko Przewodniczącej KRRIO zawarte w odpowiedzi ministra spraw wewnętrznych i administracji, na interpelację poselską dotyczącą możliwości kontrolnych regionalnych izb obrachunkowych. W jej opinii, umożliwienie regionalnym izbom dokonywania oceny gospodarki finansowej samorządów (w tym ich zadłużania się), pod względem kryterium gospodarności, nie będzie środkiem pozwalającym na efektywne zapobieganie niewypłacalności samorządów.

Przewodnicząca zwróciła również uwagę na fakt, że dla osiągnięcia wspomnianego celu konieczne będzie wprowadzenie dokładniejszych regulacji w przepisach. Zmiany miałyby precyzyjnie określać m.in. instytucje finansowe, w których samorządy mogą zaciągać zobowiązania, katalog dozwolonych tytułów dłużnych, czy też uprawnienia rad i sejmików do zaciągania wspomnianych zobowiązań.

(wartowiedziec.org) 

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami