Znamy maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych w 2015 r.

Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych wzrosną od przyszłego roku o 0,4 proc. - wynika z opublikowanego w środę obwieszczenia ministra finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 roku.

Stawki te zmieniane są co roku w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi inflacji za pierwsze półrocze roku poprzedzającego zmianę. Zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z 15 lipca ceny towarów i usług wzrosły w I półroczu tego roku o 0,4 proc. w odniesieniu do analogicznego okresu 2013 r. W związku z tym o taki sam wskaźnik wzrosną w 2015 r. górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych.

Poniżej przedstawiamy maksymalne stawki, jakie zgodnie z obwieszczeniem ministra finansów z 7 sierpnia 2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. poz. 718) obowiązywać będą w przyszłym roku w porównaniu ze stawkami obowiązującymi w roku 2014.

Podatek od nieruchomości

- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,90 zł (0,89 zł);

- grunty pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 4,58 zł (jest 4,56 zł);

- grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,47 zł (jest 0, 46 zł);

- budynki mieszkalne - 0,75 zł (jest 0,74);

- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej- 23,13 zł (jest 23,03 zł);

- budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 10,80 zł (jest 10,75 zł);

- budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,70 zł (jest 4,68 zł);

- budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 7,77 zł (jest 7,73 zł);

Podatek od środków transportowych

- samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 821,45 zł (jest 818,17 zł);

- samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1370,38 zł (jest 1364,92 zł);

- samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9 ton – do 12 ton - 1644,45 zł (jest 1637,89 zł);

- samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton- 3138,07 zł (jest 3125,56 zł);

- ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 1918,50 zł (jest 1910,85 zł);

- ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 2425,51 zł (jest 2415,84 zł);

- ciągnik siodłowy lub balastowy przystosowany do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów powyżej 36 ton - 3138,07 zł (jest 3125,56 zł);

- przyczepa lub naczepa, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1644,45 zł (jest 1637,89 zł);

- przyczepa i naczepa, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego do 36 ton włącznie - 1918,50 zł jest 1910,85 zł);

- przyczepa i naczepa, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego powyżej 36 ton - 2425,51 zł (jest 2415,84 zł);

- autobus, o liczbie miejsc do siedzenia mniejszej niż 30 - 1918,50 zł (jest 1910,85 zł);

- autobus, o liczbie miejsc do siedzenia równej lub wyższej niż 30 - 2425,51 zł (jest 2415,84 zł)

Opłaty

- opłata targowa - 767,68 zł (jest 764,62 zł);

- opłata miejscowa - w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach - 2,20 zł (jest 2,19 zł);

- opłata miejscowa w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej - 3,13 zł (jest 3,11 zł);

- opłata uzdrowiskowa - 4,32 zł (jest 4,30 zł);

- opłata od posiadania psów - 121,50 zł (jest 121,01 zł).

Jolanta Mazur

Redakcja Publikacji Elektronicznych WK

Data publikacji: 28 sierpnia 2014 r.