W dniu 30 maja 2011 r. opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 109, poz. 627) . Ustawodawca przewidział 14-dniowe vacatio legis, a zatem nowe przepisy zaczną obowiązywać od 14 czerwca 2011 r.

Nowelizacja wprowadza istotne zmiany w zasadach wyboru ławników. Jedną z nich jest zapis mówiący, iż funkcji tej nie będzie mógł pełnić radny rady gminy, powiatu bądź sejmiku województwa.

Aby można było przeprowadzić wybory ławników, konieczne jest także wejście w życie nowego rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia. Zgodnie z projektem wypełnioną kartę trzeba będzie złożyć do rady gminy, na której obszarze kandydat mieszka, prowadzi działalność gospodarczą lub jest zatrudniony. Wzór ma być dostępny także w siedzibach organów gmin oraz za pośrednictwem Internetu. Dotychczasowe rozporządzenie z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 50, poz. 370) traci moc z chwilą wejścia w życie nowelizacji.

Podyskutuj o tym temacie na FORUM

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie szczegółowego trybu zgłaszania radom gmin kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 50, poz. 370)
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 109, poz. 627)

Pisaliśmy o tym również:
Wybory ławników 2011: ocena zgłoszeń kandydatów na ławników - wzory dokumentów
Co z wyborem ławników?
Prezydent podpisał zmianę przepisów o ławnikach sądowych
Co samorządy gminne o wyborach ławników wiedzieć powinny - nowe zasady wyboru ławników
Wybory ławników pod presją czasu
Radni samorządowi nie zostaną ławnikami
Ławnikiem nie zostanie radny gminy, powiatu i województwa