Omówienie zmian w prawie pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.

Z dniem 12 sierpnia 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (Dz.U. poz. 1043) . W wyniku nowelizacji wprowadzono obowiązek zamieszczania na kartach do głosowania informacji o warunkach ważności głosu. Ponadto wprowadzono zasadę, że karta do głosowania jest jedną kartką zadrukowaną jednostronnie. W sytuacji, gdy takie opracowanie lub wykonanie karty do głosowania będzie niemożliwe lub powodowałoby znaczne trudności w posługiwaniu się kartą, Państwowa Komisja Wyborcza będzie mogła zdecydować, że karta do głosowania w danych wyborach będzie składać się z odpowiedniej liczby zadrukowanych jednostronnie, trwale połączonych kartek.Ponadto nowe przepisy zezwalają mężom zaufania na rejestrację, z wykorzystaniem własnych urządzeń rejestrujących, czynności obwodowej komisji wyborczej – podjętych przed otwarciem oraz po zamknięciu lokalu komisji obwodowej (do podpisania protokołu). Nowelizacja wprowadza także obowiązek podawania w protokołach z wyborów (do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego, wyborów samorządowych organów stanowiących i wójtów) przyczyn nieważności głosów. Określa również dodatkową przesłankę wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej (wyrażenie zgody na kandydowanie w wyborach przez osobę będącą w stosunku do członka komisji małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem zstępnego lub przysposobionego albo pozostającą z nim w stosunku przysposobienia).Nowe przepisy nakładają także na wójta obowiązek przekazywania wyborcom (najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów) w formie druku bezadresowego umieszczanego w oddawczych skrzynkach pocztowych, informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w danych wyborach oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika. Wskazane działania informacyjne wykonywane będą przez gminę jako zadanie zlecone. Przepisy wprowadzające wskazany obowiązek zaczną obowiązywać od dnia 1 stycznia 2016 r.Omawiana ustawa wprowadza również wymóg wykonania urny z przezroczystego materiału. Przezroczysta urna wyborcza będzie stosowana w wyborach zarządzonych po dniu 1 lipca 2016 r. Wzory urn ustalone zostaną przez Państwową Komisję Wyborczą z uwzględnieniem rodzaju i wielkości obwodów do głosowania.Ponadto z dniem 28 lipca 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (Dz.U. poz. 1044). Celem nowelizacji jest aktualizacja opisu granic okręgów wyborczych, w związku z przywróceniem, z dniem 1 stycznia 2013 r., miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu. Ze względu na nadanie miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu niezbędne stało się dokonanie odpowiednich zmian w załącznikach do Kodeksu wyborczego, w części dotyczącej okręgów wyborczych, w skład których wchodzi miasto Wałbrzych. Zmiany dotyczą okręgu wyborczego nr 2 do Sejmu (załącznik nr 1) oraz okręgu wyborczego nr 4 do Senatu (załącznik nr 2).

Sprawdź:
Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy (Dz.U. poz. 1043)