Do ustawy o pracownikach samorządowych należy wprowadzić rozdział poświęcony czasowi pracy - postuluje poseł Eugeniusz Grzeszczak.

Wprowadzenie dodatkowego rozdziału umożliwi przedłużenie okresu rozliczeniowego czasu pracy pracowników samorządowych do 12 miesięcy, pod warunkiem przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników. Przedłużenie może nastąpić na podstawie regulaminu pracy, nawet jeśli pracodawca jest objęty układem zbiorowym pracy. Rozkład czasu pracy ustalony przez pracodawcę może przewidywać różne godziny rozpoczynania i kończenia pracy (o ile nie narusza to kodeksowego prawa pracownika do odpoczynku). Zgodnie z propozycją posła PSL, pracownicy samorządowi, w razie konieczności, będą obowiązani do pracy poza normalnymi godzinami. Za nadgodziny pracodawca będzie wypłacać w najbliższym terminie płatności normalne wynagrodzenie albo najdalej do końca roku kalendarzowego będzie udzielał czasu wolnego w takim samym wymiarze. Udzielanie czasu wolnego powinno być w miarę możliwości łączone z urlopem wypoczynkowym. Pracownikowi obowiązanemu do pracy w święto, niedzielę lub w dniu wolnym od pracy pracodawca zawsze udziela innego dnia wolnego, w miarę możliwości do końca okresu rozliczeniowego. Jeżeli pracownik przepracuje w dzień wolny od pracy niepełny wymiar godzin, będzie zobowiązany do odpracowania brakujących godzin w wyznaczonych przez pracodawcę dniach. Propozycja przewiduje, że w razie nieudzielenia dnia wolnego za pracę poza normalnymi godzinami pracownikowi wypłaca się wynagrodzenie za każdą godzinę pracy wraz z dodatkiem w wysokości 100%.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Wspólnota 36/2010