Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego będzie musiał wskazać uczniów, którzy w gimnazjum kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego i są obowiązani przystąpić dodatkowo do części trzeciej tego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Informacja ta będzie dołączona do listy uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego.

Rozporządzenie dotyczy przede wszystkim uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego według nowych zasad, określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.) , zmienionym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 156, poz. 1046) .

Rozporządzenie dotyczy również Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, nauczycieli oraz dyrektorów szkół.

Zmiana w § 35 ust. 4a rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 2007 r. polega na rozszerzeniu tego przepisu o uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, którzy kontynuowali naukę języka obcego nowożytnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego i zamierzają przystąpić do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym.

Choć ww. uczniowie zgodnie z § 38 ust. 5 rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 2007 r. są zwolnieni z obowiązku przystąpienia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym to mogą do niego przystąpić (§ 38 ust. 6 rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 2007 r. ).

Zgodnie z wchodzącymi w życie zmianami rodzice (prawni opiekunowie) ww. uczniów będą składali deklarację dyrektorowi szkoły o zamiarze przystąpienia ucznia do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym. Deklaracja ta powinna być złożona nie później niż do dnia 20 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin gimnazjalny.

Z ww. zmianą w § 35 ust. 4a rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 2007 r. związana jest zmiana wprowadzana w § 38 ust. 6 rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 2007 r. , która polega na rezygnacji z regulacji, zgodnie z którą uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ma prawo przystąpić do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka obcego na poziomie rozszerzonym na wniosek rodziców (prawnych opiekunów). Zgodnie z § 35 ust. 3 i 4a rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 2007 r. zamiar przystąpienia ww. ucznia do egzaminu na poziomie rozszerzonym będzie wskazywany przez rodziców (prawnych opiekunów) w deklaracji składanej dyrektorowi szkoły.

Rozporządzenie nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Środki na funkcjonowanie systemu egzaminów zewnętrznych są zapewnione w budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Źródło:  www.men.gov.pl, stan z dnia 1 września 2011 r.

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 179, poz. 1063)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 156, poz. 1046)