Wójt gminy ogłosił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora zespołu placówek oświatowych (ZPO), powołując jednocześnie dziewięcioosobową komisję konkursową, która miała przeprowadzić konkurs.

Prezes zarządu oddziału miasta i gminy ZNP, będąca również członkiem komisji konkursowej, poinformowała, iż upoważnia inną osobę do reprezentowania ZNP w pracach komisji konkursowej. W odpowiedzi wójt stwierdził, iż nie jest możliwe zastąpienie przedstawiciela ZNP, gdyż jego zarządzenie powołujące skład komisji konkursowej nie przewidywało możliwości zmiany jej członka na innego.

Komisja konkursowa w zmniejszonym, ośmiosobowym składzie przeprowadziła konkurs na stanowisko dyrektora ZPO. W wyniku głosowania dwoje kandydatów otrzymało po cztery głosy. W związku z tym komisja stwierdziła, iż konkurs nie został rozstrzygnięty i nie wyłoniono kandydata. Mimo tego wójt zatwierdzenił konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora zespołu placówek oświatowych. Jedna z kandydatek zarzuciła wójtowi między innymi, iż nie zastosował art. 36a ust. 6 pkt 3 lit. c ustawy o systemie oświaty , zgodnie z którym w składzie komisji konkursowej wyłaniającej dyrektora szkoły powinien znaleźć się przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej, co jednak nie miało miejsca, a miało istotny wpływ na wynik konkursu.

Zdaniem WSA trafnie zarzucono, że wbrew wyraźnemu obowiązkowi ustawowemu wynikającemu z art. 36 a ust. 6 pkt 3 lit. c  ustawy o systemie oświaty , do składu komisji konkursowej wyłaniającej dyrektora zespołu placówek oświatowych nie został dopuszczony przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej ZNP. To uchybienie w procedurze konkursowej, do którego doszło w sprawie, mogło mieć wpływ na wynik konkursu, skoro głosowanie doprowadziło do rozkładu głosów 4 do 4. Mimo tego naruszenia prawa w procedurze konkursowej, które należy kwalifikować jako "inną nieprawidłowość, która mogła wpłynąć na wynik konkursu", wójt nie unieważnił konkursu, do czego zobowiązywał go § 8 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej. Powyższe naruszenia prawa mają charakter istotnych naruszeń prawa w rozumieniu art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym , stanowiąc wadę powodującą konieczność stwierdzenia nieważności zaskarżonego zarządzenia przez Sąd.

WSA uznał za nietrafny pogląd wójta, że po wyznaczeniu przez związek zawodowy ZNP innej osoby na członka komisji, nie było możliwe wprowadzenie zmiany w jej składzie w oparciu o upoważnienie. Wbrew obowiązującym wymogom ustawowym, nie doszło do dokonania zmian w składzie komisji konkursowej. Pomimo zatem upoważnienia innej osoby, jako przedstawiciela ZNP do udziału w komisji konkursowej konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora ZPO, nie zagwarantowano jej prawa do udziału w posiedzeniu tej komisji. Przeprowadzony konkurs był zatem dotknięty wadą nieważności, gdyż zachodziły nieprawidłowości w toku tego postępowania konkursowego, które miały istotny wpływ na jego wynik – uznał WSA.

Wyrok WSA w Krakowie z 10 stycznia 2013 r., sygn. akt III SA/Kr 1062/12, nieprawomocny

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)