Dzięki planowanym w tym zakresie zmianom zwiększy się dostępność instytucji zawieszenia działalności gospodarczej oraz ułatwi korzystanie z niej przez przedsiębiorców.

Ministerstwo Gospodarki przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z późn. zm.).

Projekt ponadto zmienia charakter prawny informacji zamieszczanych na stronie internetowej GUS oraz eliminuje z polskiego porządku prawnego przepisy ustawowe nakładające na przedsiębiorców - osoby fizyczne obowiązek posługiwania się zaświadczeniami REGON. Zakłada się, że publikowane na stronie internetowej GUS informacje z rejestru REGON otrzymają status formalny, co spowoduje zastąpienie przez te informacje zaświadczeń o wpisie do rejestru REGON.

Odpowiedź na wniosek wysłany przez przedsiębiorcę do Pojedynczego Punktu Kontaktowego, który zgodnie z unijną dyrektywą usługową zapewnia dostęp do informacji dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej nie będzie już udzielana niezwłocznie, a tylko - co do zasady - w wyraźnie określonym terminie 7 dni roboczych (ewentualnie 14 dni, jeśli zaistnieje potrzeba konsultacji odpowiedzi z innymi organami).

Projektodawcy planują wprowadzić możliwość złożenia wniosku o wpis do, rozpoczynającej działalność w dniu 1 lipca 2011 r., Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) nie tylko za pomocą bezpiecznego e-podpisu, ale także innymi środkami komunikacji elektronicznej, np. zaufanym profilem na platformie ePUAP. Obok możliwości złożenia wniosku o wpis w formie elektronicznej, nadal będzie istniała możliwość złożenia wniosku o wpis do ewidencji w postaci papierowej. Przy czym obok urzędów gmin, przekazanie wniosku będzie również możliwe w urzędzie skarbowym. Niezależnie od miejsca zameldowania przedsiębiorca będzie mógł wybrać urząd, który przekaże jego wniosek do CEIDG.

Przewiduje się, iż CEIDG będzie prowadzić na własny użytek bazę danych pracowników urzędów gmin/skarbowych upoważnionych do przesyłania wniosków przedsiębiorców. Gminy/urzędy będą miały obowiązek przekazać dane tych pracowników do CEIDG, chyba że fakt ich zatrudnienia uwidoczniony jest w certyfikacie podpisu elektronicznego.

Proponuje się wpisanie wprost w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej normy, iż weryfikacja danych zgłaszanych do CEIDG (zarówno z wniosku, jak i następnie, z już wpisanych) z danymi zawartymi w innych rejestrach publicznych następuje w drodze elektronicznej i automatycznie.

Proponuje się uruchomienie w ramach CEIDG „rejestru pełnomocnictw” oraz wprowadzenie przepisów znoszących obowiązek posługiwania się osobnym pełnomocnictwem, jeżeli fakt udzielenia pełnomocnictwa uwidoczniony jest w CEIDG. W projekcie świadomie nie modyfikuje się innych przepisów dotyczących reprezentacji. Oznacza to, że obecne zasady posługiwania się pełnomocnictwami będą dalej obowiązywać, a wykazanie pełnomocnictwa za pośrednictwem strony internetowej CEIDG będzie tylko dodatkową możliwością.

Zgodnie z projektowanymi przepisami, wniosek do CEIDG będzie mógł być uzupełniony o oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podatkiem PIT.

W projekcie zakłada się wprowadzenie przesłanki wykreślenia z CEIDG przedsiębiorców, wobec których orzeczono zakaz wykonywania zawodu (dotyczy to np. indywidualnych praktyk lekarskich). Chodzi tu o działalność zawodową będącą jednocześnie działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Proponuje się, aby informacje o zakazie wykonywania działalności gospodarczej i zawodowej mogły być przekazywane do CEIDG również przez Krajowy Rejestr Karny niezwłocznie po otrzymaniu informacji o prawomocnym wyroku.

Ponadto proponuje się modyfikację przepisów przejściowych, związanych z transferem danych „aktywnych” przedsiębiorców z ewidencji gminnych do CEIDG. Projektodawcy chcą wprowadzić przepis przesądzający wprost, iż dotychczasowy organ ewidencyjny przestaje być właściwy w stosunku do każdego pojedynczego wpisu przedsiębiorcy z chwilą przeniesienia danych jego dotyczących do CEIDG. Natomiast z chwilą przeniesienia do CEIDG wszystkich posiadanych wpisów przestanie być organem ewidencyjnym w ogóle. Rozwiązanie to ma na celu także stworzenie zachęty do jak najszybszego przenoszenia wpisów do CEIDG. Aby usprawnić ten proces Ministerstwo Gospodarki w 2010 r. przekazało gminom aplikację SAGED wspomagającą ten proces. Należy bowiem przypomnieć, że przyjmowanie, przesyłanie i niszczenie przez gminy wniosków o wpis do CEIDG jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

Minister Gospodarki przekazał projekt do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych.

Na podstawie: www.mg.gov.pl, stan z dnia 25 października 2010 r.