Decyzją z 2001 roku udzielono zakładowi pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody powierzchniowej rzeki Y oraz piętrzenie wody za pośrednictwem jazu dla potrzeb stawów pstrągowych. W 2012 roku RZGW przeprowadził kontrolę ww. stawów a w zarządzeniu pokontrolnym zobowiązał uprawnionego do sporządzenia instrukcji gospodarowania wodą.


Wnioskodawca wystąpił więc do Starosty o zatwierdzenie instrukcji. Ponieważ zgodnie z art. 128 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 145) – dalej pr. wod. instrukcję zatwierdza się w pozwoleniu wodnoprawnym, to czy organ może dokonać zatwierdzenia jedynie zmiany decyzji w trybie art. 155 Kodeksu postępowania administracyjnego  - dalej k.p.a. ?


Czy starosta może jednak zatwierdzić w ww. sposób instrukcję, skoro obowiązek dołączenia projektu instrukcji gospodarowania wodą do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wód lub na zależne od siebie korzystanie z wód jest obligatoryjny od połowy 2005 roku?


Odpowiedź

Niestety w przedmiotowej sprawie RZGW wydał zalecenie pokontrolne nieprawidłowe i bez podstawy prawnej. Zatwierdzenie instrukcji gospodarowania wodą w odrębnej decyzji było możliwe do dnia 28 lipca 2005 r., kiedy przepis art. 128 ust. 3 pr. wod. przewidywał możliwość zatwierdzenia instrukcji w odrębnej decyzji. W obowiązującym brzmieniu zatwierdzenie instrukcji gospodarowania wodą następuje wyłącznie w pozwoleniu wodnoprawnym.
 

Obowiązek opracowania instrukcji może na zakład nałożyć organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego na podstawie przepisu art. 133 ust. 1 pr. wod. w przypadku naruszenia interesów osób trzecich lub zmiany sposobu użytkowania wód w regionie wodnym. Przypadek zmiany warunków korzystania z wód w regionie wodnym na razie jeszcze nie występuje, zatem obowiązek opracowania instrukcji gospodarowania wodą może organ nałożyć na zakład wyłącznie w sytuacji naruszenia interesu osób trzecich.

Jeżeli zatem, piętrzenie wód rzeki Y, zgodne z udzielonym pozwoleniem wodnoprawnym, powoduje szkody z uwagi na brak zasad gospodarowania wodą, to wówczas organ ma podstawę do nałożenia na zakład obowiązku opracowania instrukcji gospodarowania wodą. W następnej kolejności, na podstawie przepisu art. 163  k.p.a. , oraz przepisu art. 133 ust. 2 pr. wod., organ może zmienić pozwolenie wodnoprawne ograniczając (jeśli będzie taka potrzeba) zakres korzystania z wód oraz zatwierdzając instrukcję gospodarowania wodą.

Jeżeli nie występuje przypadek, o którym mowa w art. 133 pr. wod., to brak jest podstaw do zatwierdzenia instrukcji gospodarowania wodą. Jeżeli zakład nie wnioskuje o zmianę zakresu korzystania z wód to brak jest również podstaw do zmiany decyzji w trybie art. 155  k.p.a. .


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)