Z dniem 7 czerwca 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb (Dz. U. z 2012 r., poz. 638) .

Rozporządzenie w pierwszej kolejności określa warunki, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Policji dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia (dalej - PdOZ). Zmienia i uzupełnia w tym zakresie przepisy obowiązującego dotychczas rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 października 2008 r. w sprawie pomieszczeń w jednostkach organizacyjnych Policji przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach (Dz. U. Nr 192, poz. 1187 z późn. zm.).

Przepisy rozporządzenia przewidują możliwość dzielenia PdOZ na oddziały, uzależnioną od zapewnienia właściwej obsługi pomieszczenia, kontroli zachowania osób w nim umieszczonych oraz bezpieczeństwa osób w nim przebywających. Ponadto wskazują na możliwość wyposażenia PdOZ w urządzenia monitorujące, służące do obserwowania i rejestrowania obrazu, w tym system telewizji przemysłowej, działającej w systemie całodobowym. Wprawdzie rozwiązanie takie funkcjonuje już w wielu PdOZ, jednakże konieczne było doprecyzowanie regulacji w tym zakresie. @page_break@

Ponadto w formie załącznika do rozporządzenia określony został regulamin pobytu osób w PdOZ, który wyraźnie rozgranicza oraz porządkuje prawa i obowiązki tych osób. Również w formie załączników określono zakres dokumentacji prowadzonej w PdOZ, na którą składają się: książka przebiegu służby w PdOZ, książka ewidencji osób umieszczonych w PdOZ, książka wizyt lekarskich, kwity depozytowe oraz karta zapoznania z regulaminem pobytu osób umieszczonych w PdOZ. Dotychczas kwestia dokumentacji regulowana była w przepisach wewnętrznych policji.

Rozporządzenie wprowadza również szereg nowych rozwiązań prawnych, dotyczących warunków, jakim powinny odpowiadać tworzone przez Policję pokoje przejściowe (rozdz. IV), tymczasowe pomieszczenia przejściowe (rozdz. V) oraz policyjne izby dziecka (rozdz. VI). Zarówno rozwiązania techniczne zastosowane w odniesieniu do ww. pokoi, pomieszczeń i izb, jak i wymogi bezpieczeństwa oraz gwarancji praw osób w nich umieszczonych, uregulowane zostały w sposób analogiczny do PdOZ. Warto również dodać, że tworzenie tymczasowych pomieszczeń przejściowych umożliwi skuteczne odizolowanie większej liczny osób, które w tym samym czasie naruszyły porządek prawny, przede wszystkim podczas imprez masowych (w tym EURO 2012).

Rozporządzenie określa również sposób przechowywania i niszczenia zapisów obrazu z pomieszczeń, pokoi i izb, oraz udostępniania tych zapisów uprawnionym podmiotom, a także warunki właściwego zabezpieczenia utrwalonego obrazu przed utratą, zniekształceniem lub nieuprawnionym ujawnieniem. Zapis obrazu powinien być przechowywany przez okres co najmniej 30 dni, nie dłużej jednak niż 60 dni od dnia jego zarejestrowania, chyba że zostanie zabezpieczony jako dowód w sprawie w ramach toczącego się postępowania.

Przepisy przejściowe rozporządzenia przewidują możliwość prowadzenia dokumentacji służbowej według wzorów dotychczasowych do wyczerpania ich zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2013 r.

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb (Dz. U. z 2012 r., poz. 638)