Pytanie pochodzi z programu Serwis Prawa Pacy i Ubezpieczeń Społecznych.


Czy osoba zatrudniona w prokuraturze na zastępstwo jest urzędnikiem w świetle przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego?

Odpowiedź


Osoba zatrudniona na zastępstwo bez naboru nie może odbyć stażu urzędniczego i tym samym nie można jej zatrudniać na stanowisku urzędniczym.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2011 r. Nr 109, poz. 639, z późn. zm.) – dalej u.p.s.p. urzędnikiem może zostać osoba:
- która ma pełną zdolność do czynności prawnych;
- nieposzlakowanej opinii;
- która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
- przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
- posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
- która odbyła staż urzędniczy w sądzie lub w prokuraturze.

Przepisy u.p.s.p. nie przewidują zatrudnienia na zastępstwo na stanowisku urzędniczym bez odbycia stażu urzędniczego, a to oznacza w praktyce brak możliwości zatrudnienia na zastępstwo z pominięciem procedury naboru, o której mowa w art. 3b u.p.s.p.

Osoba zatrudniona bez naboru nie może odbyć stażu urzędniczego i tym samym nie wolno jej zatrudniać na stanowisku urzędniczym.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Prawa Pacy i Ubezpieczeń Społecznych.