Czy straż miejska będąca jednostką budżetową gminy ma obowiązek zorganizować służbę przygotowawczą dla nowo przyjętego pracownika?

Czy dozwolone jest zatrudnienie strażnika na okres 12 miesięcy, w którym odbywa on szkolenie podstawowe?

Odpowiedź


Do nowo przyjętych strażników zastosowanie ma wyłącznie ustawa o strażach gminnych i przepisy o szkoleniu podstawowym

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779 z późn. zm.) - dalej u.s.g. w sprawach dotyczących strażników, a nieuregulowanych w ustawie, mają zastosowanie przepisy o pracownikach samorządowych. W pierwszej kolejności należy stosować przepisy u.s.g., a dopiero, gdy określonych kwestii u.s.g. nie reguluje - zastosowanie mają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych . W przypadku wskazanym w pytaniu art. 19 u.p.s. nie ma zastosowania, a stosuje się zasady z art. 25 u.s.g. (nie organizuje się służby przygotowawczej, ale zatrudnia się strażnika na okres 12 miesięcy w czasie którego odbywa on szkolenie podstawowe). Wspomniane szkolenie podstawowe jest odpowiednikiem służby przygotowawczej, przy czym jest ono szczegółowo uregulowane w przepisach odrębnych - rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. Nr 14, poz. 127) - dalej r.s.p.s.g. Komendant straży miejskiej nie może wydać więc własnego regulaminu służby przygotowawczej, a musi się zastosować do przepisów r.s.p.s.g.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458)