Czy w świetle obowiązujących przepisów dyrektor jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego powiatowego urzędu pracy powinien być zatrudniony na mocy powołania, czy też na podstawie umowy o pracę?


Odpowiedź


Dyrektor powiatowego urzędu pracy powinien być zatrudniony na podstawie powołania, zgodnie z art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) - dalej u.p.z.i.r.p.

Zgodnie z art. 9 ust. 5-5a u.p.z.i.r.p. starosta powołuje dyrektora powiatowego urzędu pracy (pup) wyłonionego w drodze konkursu spośród osób posiadających wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5-letni staż pracy w innych instytucjach rynku pracy.


Starosta odwołuje dyrektora powiatowego urzędu pracy po uzyskaniu opinii powiatowej rady zatrudnienia. Opinia powiatowej rady zatrudnienia nie jest wymagana w przypadkach, o których mowa w art. 52 i 53 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), oraz w przypadku odwołania dyrektora powiatowego urzędu pracy na jego wniosek.

Dyrektora pup obejmującego działaniem kilka powiatów powołują w porozumieniu właściwi starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu. Organ właściwy do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy ustalają w porozumieniu właściwi starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu.


Biorąc pod uwagę brzmienie wskazanego wyżej przepisu, uznać należy, że dyrektor pup powinien być zatrudniony na podstawie powołania.