Na zasypanie naturalnego zbiornika wodnego (wody stojące) wymagane jest pozwolenie wodnoprawne.

Co należy zrobić w przypadku, gdy właściciel takiej wody wykonał w niej roboty (zasypał część zbiornika) bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego?

Jaki organ powinien prowadzić w tej sprawie postępowanie?

Odpowiedź

Na właściciela wody można nałożyć sankcje karne, o których mowa w art. 192 ust. 1 Prawa wodnego  i wówczas postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r.

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 z późn. zm.). Można również rozważyć zastosowanie przepisu art. 64a Prawa wodnego , gdyż stosownie do przepisu art. 9 ust. 2 pkt 1 Prawa wodnego , do robót w wodach stosuje się odpowiednio przepisy o urządzeniach wodnych. Organem właściwym do prowadzenia takiego postępowania jest starosta.


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.)