Zasady tworzenia obwodów odrębnych: niejednoznaczne stanowisko PKW wprowadziło zamieszanie w gminach

Warunki utworzenia odrębnego obwodu wyborczego w najbliższych wyborach samorządowych określa wyłącznie art. 12 § 5 Kodeksu wyborczego, tłumaczy Ireneusz Krześnicki i wyjaśnia tym samym zamieszanie spowodowane pismem Państwowej Komisji Wyborczej w tej sprawie.

Procedura powoływania obwodów głosowania jest dość jednoznacznie uregulowana w Dziale I Rozdział 3 pn. Obwody głosowania, ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) [kodeks wyborczy]. W art. 12 § 5 kodeksu wyborczego znajdujemy jednoznaczną dyspozycję dotyczącą odrębnych obwodów do głosowania. Obwód taki jest tworzony w wyborach do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz w wyborach wójta w placówkach zakładów opieki zdrowotnej, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych takiego zakładu i aresztu, jeżeli w dniu wyborów będzie w nich przebywać co najmniej 15 wyborców ujętych w rejestrze wyborców prowadzonym w gminie, na terenie której położona jest dana jednostka.

Wydaje się więc, że Państwowa Komisja Wyborcza [PKW] zajęła dość dyskusyjne stanowisko w piśmie znak ZPOZ-703-336/14 z dnia 31 sierpnia 2914 r. rozesłanym za pośrednictwem delegatur Krajowego Biura Wyborczego do wszystkich gmin. Późny termin zajęcia przedmiotowego stanowiska oraz jego niejednoznaczność (użycie sformułowania „w ocenie PKW”) powoduje, że w wielu gminach mamy do czynienia z konsternacją.

Pełna treść artykułu dostępna jest w Serwisie Samorządowym:www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/zasady-tworzenia-obwodow-odrebnych-niejednoznaczne-stanowisko-pkw-wprowadzilo-zamieszanie-w-gminach

Opublikowano: www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 3 września 2014 r.