Założeniem projektu jest stworzenie platformy służącej docelowo nie tylko prowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także uwzględniającej etap realizacji publicznego kontraktu, w tym w szczególności obowiązek elektronicznego fakturowania oraz budowa systemu zapewniającego neutralność technologiczną, zbudowanego w oparciu o otwarte standardy, modelowanie procesów w oparciu o BPMN 2.0, architekturę opartą o usługi (SOA).

Wdrożenie projektu ma wychodzić naprzeciw takim potrzebom jak:

1. Ułatwienie dostępu do informacji o postępowaniach,

2. Ustandaryzowanie formatów, w jakich udostępniane są informacje na temat prowadzonych procedur,

3. Zmniejszenie pracochłonności w zakresie obowiązków sprawozdawczych, co będzie możliwe z uwagi na całkowite zautomatyzowanie procesu zbierania informacji w systemie,

4. Skrócenie czasu, a tym samym zmniejszenie kosztów przygotowania dokumentów zamówienia opracowanych przez zamawiającego jak i dokumentów przygotowywanych przez wykonawców.

Elektronizacja postępowania ma usprawnić proces udzielania zamówienia >>>

Wśród celów jakim ma służyć projektowany system wymieniano m.in.:

1. Poprawę jakości opracowywanej dokumentacji takiej jak np. ogłoszenie o postępowaniu, co miałoby nastąpić m.in. dzięki zautomatyzowanemu systemowi kontroli poprawności wypełniania ogłoszeń,

2. Efektywne monitorowanie rynku zamówień publicznych. Wprowadzone do systemu dane będą mogły być na bieżąco analizowane, system będzie gromadził dane dotyczące wszystkich procedur, co pozwoli na ich szybkie analizowanie. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik będzie miał natychmiastowy dostęp do kompletnych danych o rynku zamówień publicznych.

3. Skrócenie czasu przygotowania ogłoszenia o zamówieniu. Dzięki przewidzianym rozwiązaniom zamawiający będą mogli wypełnić tylko jedno ogłoszenie, które zostanie opublikowane zarówno w BZP jak i w TED. System umożliwi ponowne wykorzystywanie raz wprowadzonych danych. 

4. Wsparcie zamawiających w wypełnieniu ustawowego obowiązku elektronizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Dzięki wdrożeniu systemu zamawiający nie będą musieli dokonać zakupu narzędzi informatycznych potrzebnych do obsługi zamówień we wszystkich etapach postępowania. System będzie skonstruowany w taki sposób, by obsługiwać procesy związane z zakupami do momentu elektronicznego złożenia i otwarcia ofert. Pozostałe etapy postępowania mają być z założenia obsługiwane przez poszczególnych zamawiających samodzielnie. Oznacza to, że każdy z zamawiających musi przewidzieć zakup rozwiązań informatycznych, którymi będzie w stanie obsłużyć elektroniczną procedurę udzielenia zamówienia po czynności złożenia i otwarcia ofert. 

Coraz mniej czasu na elektronizację zamówień publicznych >>>

Zakładany całkowity koszt projektu określono na obecnym etapie na kwotę 19.570.000 zł brutto w czym największą kwotę stanowi koszt budowy i wdrożenia platformy E-Zamówienia wraz z usługą hostingu, co zostało skalkulowane na poziomie 13.900.000 zł brutto. Harmonogram realizacji projektu jest bardzo ambitny.

W maju 2017 r. planuje się przeprowadzić procedurę przetargową mająca wyłonić wykonawcę głównego komponentu systemu. Do końca pierwszego kwartału 2018 r. założono wypracowanie standardu usług danych, API, integrację z innymi systemami. Pierwszy i drugi kwartał 2018 r. to czas przeznaczony na opracowanie wersji Beta Platformy E-Zamówienia. Uruchomienie podstawowych usług systemu zaplanowano od trzeciego kwartału 2018 r. 

W napięty harmonogram projektu muszą wpisać swoje działania zamawiający zobligowani do samodzielnego zakupu takich rozwiązań informatycznych, którymi obsłużą elektroniczne zakupy od momentu otwarcia ofert. Zamawiający stoją przed poważnym wyzwaniem, ponieważ na ten moment nie wiadomo jakie dokładnie elementy będzie zawierał system omawiany podczas prezentacji, a w konsekwencji nie wiadomo, co dokładnie miałoby być przedmiotem zakupów poszczególnych zamawiających. 

LEX Zamówienia Publiczne
Artykuł pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami