Przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) dalej p.z.p. nie przewidują wprost obowiązku poinformowania wykonawcy o doliczeniu należnego podatku VAT do ceny ofert na potrzeby porównania oceny ofert. Nie ma jednak przeszkód, by zamawiający poinformował o dokonaniu tej czynności w zawiadomieniu o wyniku postępowania (zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej).

Oświadczenie o odwróconym VAT budzi wątpliwości interpretacyjne >>>

Zgodnie z art. 91 ust. 3a p.z.p., jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

Analiza cytowanego przepisu wskazuje, że dokonanie powyższej czynności jest obowiązkiem zamawiającego wynikającym wprost z p.z.p. Zatem wykonawca, składając ofertę i informując zamawiającego, że wybór oferty tego wykonawcy będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, jest świadom skutków przedłożenia takiej informacji.

Przepisy p.z.p. nie przewidują wprost obowiązek poinformowania wykonawcy o doliczeniu należnego podatku VAT do ceny ofert na potrzeby porównania oceny ofert. Art. 92 ust. 1 p.z.p. przewiduje obowiązek podania przez zamawiającego uzasadnienia faktycznego i prawnego jedynie w odniesieniu do wyboru oferty najkorzystniejszej.

Zamawiający musi zdecydować o prawidłowości stawki podatku VAT >>>

Jeżeli zatem oferta wybrana jako najkorzystniejsza jest tą ofertą, przy której badaniu zamawiający doliczył do ceny kwotę należnego podatku VAT, informacja stosowna powinna znaleźć się w uzasadnieniu wyboru oferty najkorzystniejszej. Jeżeli kwota należnego podatku VAT została doliczona do ceny oferty, która nie jest ofertą najkorzystniejszą, zamawiający może poinformować wykonawcę, który złożył taką ofertę, o dokonaniu czynności przewidzianej w art. 91 ust. 3a p.z.p.