Zamawiający powinien w takiej sytuacji samodzielnie ustalić i zdecydować, która stawka VAT jest prawidłowa czy np. 8 proc. czy 23 proc. Może w tym celu, poprosić o wyjaśnienia wykonawców co do przyczyn zastosowania określonej w ofercie stawki. Niemniej jednak ostatecznie to zamawiający musi zdecydować, która ze stawek jest prawidłowa i ofertę, w której zastosowano stawkę nieprawidłową odrzucić.

Zamawiającym łatwiej będzie określić prawidłową stawkę VAT >>>

Brak jest możliwości poprawienia oferty z błędną stawką VAT. Nie do zaakceptowania jest także sytuacja uznania za prawidłowe ofert z różnymi stawkami VAT.

Powyższe stanowisko jest zgodne z treścią uchwały Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2011 r. (III CZP 53/11, opubl. OSNC 2012/4/45, LEX nr 1022576, Biul.SN 2011/10/7): „Jeżeli jednak zamawiający, opisując w specyfikacji istotnych warunków zamówienia sposób obliczania ceny, nie zawarł żadnych wskazań dotyczących stawki podatku VAT, wówczas oferta zawierająca stawkę niezgodną o zobowiązującymi przepisami podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 p.z.p., o porównywalności ofert bowiem można mówić dopiero wówczas, gdy określone w ofertach ceny, mające być przedmiotem porównania, zostały obliczone z zachowaniem tych samych reguł. Oferta zawierająca niezgodną z obowiązującymi przepisami stawkę podatku VAT, wpływającego na wysokość ceny brutto, niewątpliwie zaburza proces porównywania cen i musi być kwalifikowana jako zawierająca błąd w obliczeniu ceny. Dla oceny, że doszło do wystąpienia błędu w obliczeniu ceny w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 6 p.z.p., nie ma znaczenia, czy przyjęcie nieprawidłowej stawki podatku VAT było zachowaniem zamierzonym przez wykonawcę. Wystąpienia błędu w obliczeniu ceny nie uchyla nawet obliczenie w ofercie ceny, dokonane z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku VAT, niebędące elementem manipulacji ze strony wykonawcy zmierzającego takim, nagannym sposobem, do uzyskania zamówienia publicznego, lecz tylko rezultatem błędnej interpretacji przepisów określających stawki tego podatku.

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy w kontraktach długoterminowych >>>

Wystąpienie błędu, o którym stanowi art. 89 ust. 1 pkt 6 p.z.p. należy oceniać w kategoriach obiektywnych, a więc niezależnych od zawinienia lub motywów zachowania wykonawcy przy kształtowaniu treści oferty. Ustawowy obowiązek zamawiającego odrzucenia oferty zawierającej błędy w obliczeniu ceny zakłada wolę ustawodawcy zapewnienia stanu porównywalności ofert, z uwzględnieniem reguł uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami zabiegającymi o uzyskanie zamówienia publicznego. Realizację tego słusznego założenia ustawodawcy zaburzałoby dokonywanie oceny ofert, w których ceny oferowane za wykonanie tej samej usługi byłyby skalkulowane z uwzględnieniem różnych stawek podatku VAT.”