W mojej ocenie, jeśli oferowany produkt w chwili składania oferty, nie posiadał numeru katalogowego producenta to pomimo zawarcia w SIWZ wymogu podania takiego numeru, oferta wykonawcy nie podlega odrzuceniu.

Jak wynika z wyroku KIO z 27.01.2017 r., KIO 88/17; KIO 95/17 wymagane w SIWZ dane identyfikujące przedmiot oferty są treścią oferty sensu stricte. Brak ich wskazania w ofercie, a przez to niemożność identyfikacji zaoferowanych produktów stanowi podstawę do odrzucenia oferty wykonawcy (tak wyrok KIO z 20.03.2017 r., KIO 399/17; KIO 438/17; KIO 439/17).

Pomimo zaprezentowanych wyżej wyroków KIO w mojej ocenie, jeśli oferowany produkt w chwili składania oferty, z przyczyn obiektywnych nie posiadał numeru katalogowego producenta, pomimo zawarcia w SIWZ wymogu podania takiego numeru, to oferta wykonawcy nie podlega jednak odrzuceniu. Tym bardziej, że jak wynika z pytania, wykonawca podał inne numery. I jeśli na ich podstawie lub na podstawie innych dostępnych zamawiającemu informacji, zamawiający jest w stanie zidentyfikować oferowane produkty i sprawdzić, czy są one zgodne z treścią SIWZ, to taka oferta nie podlega odrzuceniu.

Zaprezentowane orzeczenia KIO jasno wskazują, że odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ następuje, kiedy zamawiający nie jest w stanie zidentyfikować oferowanego zamówienia, pomimo, że postawił wymóg w SIWZ dotyczący obowiązków identyfikacyjnych oferowanego zamówienia. Wykonawcy nie powinni jednak ponosić negatywnych konsekwencji w postaci odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ, w sytuacji kiedy z przyczyn obiektywnych wymagany sposób identyfikacji nie istnieje (np. producent nie stosuje nr katalogowych) i kiedy w inny sposób wykonawca pozwolił na identyfikację oferowanych produktów i sprawdzenie, czy te produkty są zgodne z SIWZ.

LEX Zamówienia Publiczne
Artykuł pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami