W drogach gminnych - publicznych została wybudowana sieć gazowa i urządzenia stanowiące własność spółki gazowej.


Czy w związku z powyższym gmina powinna wystąpić do przedsiębiorcy o ustanowienie służebności przesyłu?

Odpowiedź

W przedmiotowej sprawie gmina winna zastosować przepis art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 260) – dalej u.d.p., który stanowi, iż zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej.


Zezwolenie dotyczy m.in. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę.


Opłatę za zajęcie pasa drogowego w celu, o którym mowa wyżej, ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy urządzenia i stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego pobieranej za każdy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym, przy czym za umieszczenie urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim przez okres krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni umieszczenia urządzenia w pasie drogowym lub na drogowym obiekcie inżynierskim.


Terminy uiszczania opłat określa art. 40 ust. 13a u.d.p. powołanego przepisu.