Omówienie zmian w prawie pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.

Z dniem 31 lipca 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 27 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy (Dz.U. poz. 1068). Celem nowelizacji jest zapewnienie właściwego działania obwodowych komisji do spraw referendum, a w konsekwencji prawidłowe przeprowadzenie referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Nowelizacja wprowadza różnicę w wysokości zryczałtowanych diet przysługujących poszczególnym członkom komisji obwodowych za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania. Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami członkom komisji obwodowych w przypadku dwudniowego głosowania w referendum przysługiwała dieta w wysokości 210 zł, natomiast w przypadku jednodniowego głosowania - 140 zł. Nowe przepisy zwiększają wysokość diety przewodniczących komisji oraz ich zastępców. W przypadku, gdy głosowanie w referendum zostanie przeprowadzone w ciągu dwóch dni, przewodniczący komisji obwodowej otrzyma 260 zł, jego zastępca 230 zł, natomiast członek komisji 210 zł. Z kolei w sytuacji, gdy głosowanie w referendum będzie przeprowadzone w ciągu jednego dnia, przewodniczącemu komisji obwodowej przysługiwała będzie dieta w wysokości 180 zł, zastępcy przewodniczącego - 160 zł, natomiast członkowi komisji - 140 zł.

Ponadto nowelizacja dostosowuje przepisy rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym oraz trybu udzielania im dni wolnych od pracy (Dz.U. Nr 75, poz. 676, ze zm.) do aktualnie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 112, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. poz. 167).


Dotychczas obowiązujące przepisy znowelizowanego rozporządzenia odsyłały do aktów prawnych, które utraciły moc, tj. ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (t.j Dz.U. z 2007 r. Nr 190, poz. 1360, ze zm.) oraz rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki Społecznej: rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1990, ze zm.) oraz rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz.U. Nr 236, poz. 1991, ze zm.).