Pracownik zatrudniony w urzędzie miasta i gminy w okresie od 18 listopada 2002 r. do 14 grudnia 2010 r. zwrócił się do byłego pracodawcy o wypłatę nagrody za 35 lat pracy dostarczając dodatkowy dokument poświadczający okres zatrudnienia. Dokumentu tego nie przedstawił będąc w okresie zatrudnienia w tymże urzędzie. Czy ma takie prawo?

Faktem jest, że gdyby dostarczył ten dodatkowy dokument będąc pracownikiem urzędu to 5 stycznia 2010 r. nabyłby prawo do nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy lecz on tego wtedy nie uczynił. Czy ma do tego prawo obecnie?

Odpowiedź

Nie, gdyż stosunek pracy z tytułu, którego były pracownik kieruje określone roszczenia, już nie istnieje, a to na pracowniku ciąży obowiązek wykazania okresów zatrudnienia mających wpływ na wysokość nagrody jubileuszowej.

Zgodnie z § 8 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.) , jeżeli w aktach osobowych brak jest odpowiedniej dokumentacji, warunkiem ustalenia prawa do nagrody jubileuszowej jest udokumentowanie przez pracownika samorządowego prawa do tej nagrody. Z przepisu tego wynika, że to pracownik obowiązany jest udokumentować prawo do nagrody jubileuszowej za wskazany przezeń okres zatrudnienia. Mowa w tym przepisie jest jednak o pracowniku samorządowym – czyli osobie zatrudnionej w jednostce samorządowej na podstawie stosunku pracy. Z informacji wskazanej w pytaniu osoba domagająca się wypłaty nagrody jubileuszowej nie jest już pracownikiem. Tym samym nie może sobie dziś rościć praw ze stosunku pracy w sytuacji, gdy w toku trwania tego stosunku nie przedłożyła pracodawcy stosownej dokumentacji dotyczącej okresów zatrudnienia, mających wpływ na wysokość określonych świadczeń pracowniczych. Zgodnie bowiem z art. 355 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) w zw. z art. 300 Kodeksu pracy dłużnik (pracodawca) obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (należyta staranność). W przypadku wskazanym w pytaniu nawet przy zachowaniu należytej staranności pracodawca nie mógł się dowiedzieć, jaki faktycznie okres przepracowany ma były pracownik, jeżeli ten nie poinformował pracodawcy o okresach pracy, przedkładając w szczególności stosowne dokumenty.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1998 r. Nr 21, poz. 94)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.)