Powyższy pogląd oparty jest o treść art. 632 § 1 ustawy - Kodeks cywilny, zgodnie z którym w sytuacji, gdy strony umówiły się na zasady rozliczenia ryczałtowego, wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć zakresu robót.

Ryczałt nie wyklucza waloryzacji w przetargach >>

Tymczasem zmiana wynagrodzenia ryczałtowego może zostać dokonana nie tylko w postępowaniu sądowym (art. 632 § 2 k.c.), ale także w oparciu o postanowienia umowy na realizację zamówienia publicznego. Ani Kodeks cywilny, ani ustawa Prawo zamówień publicznych nie stanowią przeszkody w zastosowaniu wynagrodzenia ryczałtowego przy równoczesnej dopuszczalności jego modyfikacji w trakcie realizacji umowy.

Posłużenie się zwrotem „wynagrodzenie ryczałtowe” nie stoi w sprzeczności z przyjęciem dodatkowych zasad rozliczania np. robót dodatkowych lub zamiennych, które mogą być rozliczane według stawek wskazanych w kosztorysach ofertowych. Warunkiem zmiany wynagrodzenia jest w tym przypadku wprowadzenie odpowiednich klauzul pozwalających na modyfikację wynagrodzenia, bez konieczności zmiany umowy, albo klauzul przewidujących zmianę umowy w zgodzie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ryczałt w zamówieniach ma sztywny charakter >>

Na dopuszczalność stosowania powyższego rozwiązania wskazują m.in. wyroki Sądu Najwyższego. W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2007 r. (III CSK 366/06, LEX nr 274211), czytamy m.in.: „w umowie o roboty budowlane strony mogą określić wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane (podstawowe i dodatkowe) w postaci wynagrodzenia ryczałtowego przy możliwej modyfikacji tego wynagrodzenia w zależności od konieczności wystąpienia robót dodatkowych lub zmniejszenia zakresu robót podstawowych”.

W podobnym tonie wypowiedział się Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 marca 2008 r. (IV CSK 460/07, LEX nr 453070), w którym czytamy: „w umowie o roboty budowlane strony mogą zastrzec modyfikację wynagrodzenia ryczałtowego w zależności od konieczności wykonania robót dodatkowych”.