W jednostce samorządowej zatrudniono osobę na zastępstwo. Następnie po 2 miesiącach rozwiązano umowę i umowę na zastępstwo zawarto z kolejną osobą.

Czy jest to prawidłowe postępowanie?

Czy osoba zastępująca (jest to osoba po ukończeniu szkoły średniej) powinna otrzymać wynagrodzenie na poziomie pracownika zastępowanego (osoba z doświadczeniem)?

Odpowiedź

Jest dopuszczalnym rozwiązanie umowy na zastępstwo za wypowiedzeniem i zatrudnienie w to miejsce innej osoby - także na zastępstwo.

Zgodnie z art. 331 Kodeksu pracy okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony w okolicznościach, o których mowa w art. 25 § 1 zd. 2 (tj. umowy na zastępstwo), wynosi 3 dni robocze. Umowa ta podlega więc wypowiedzeniu i to niezależnie od okresu na jaki ją zawarto. Zatem dopuszczalnym jest wypowiedzenie takiej umowy i zatrudnienie na zastępstwo innego pracownika. Do kompetencji pracodawcy należy zatrudnianie osób, które uzna za najbardziej odpowiadające przewidywanym obowiązkom.

Umowa na zastępstwo dotyczy konieczności zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Pracodawca może w tym celu zatrudnić innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony, obejmujący czas tej nieobecności. Kodeks pracy nie wspomina nic ponadto w kwestii warunków wynagradzania. Uznać więc należy, że zasadniczo pracownik powinien otrzymywać wynagrodzenie porównywalne z wynagrodzeniem osoby zastępowanej, gdyż wykonuje te same obowiązki i ten sam rodzaj pracy. Skalkulowanie płacy na niższym poziomie może być poczytane za działanie dyskryminujące ze względu na rodzaj umowy o pracę (art. 183a § 1 Kodeksu pracy ).

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1998 r. Nr 21, poz. 94)