Wykonawca nie może nie ujawnić zamawiającemu kwoty wynagrodzenia należnego podwykonawcy. Konieczność wykazania kwoty wynagrodzenia podwykonawcy zamawiającemu, wynika w ocenie Autora z kilku przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) dalej p.z.p. Wskazać w tym miejscu można m. in. przepisy: a) art. 143b ust. 8 p.z.p., który mówi o wartości umów o podwykonawstwo, które podlegają obowiązkowi przedłożenia zamawiającemu kopii umowy o podwykonawstwo; b) art. 143c ust. 1 p.z.p., który mówi o bezpośredniej zapłacie przez zamawiającego wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy.

Gmina nie zapłaci podwykonawcy za upadłego wykonawcę >>>

W świetle chociażby wskazanych wyżej przepisów p.z.p., wykonawca, który zamierza wykonywać robotę przy udziale podwykonawców jest zobowiązany przedłożyć kopię umowy bez np. zamazywania niektórych danych, w tym zwłaszcza danych finansowych, bez znajomości których, zamawiający nie mógłby wypełnić obowiązków lub zweryfikować, czy istnieje na nim obowiązek żądania kopii umowy.

Ponadto, wskazać trzeba, że żaden przepis p.z.p. nie uprawnia wykonawcy do możliwości nieujawniania zamawiającemu niektórych danych zawartych w umowie z podwykonawcą. Dodatkowo, w omawianym zakresie, można posiłkować się definicją słowa „kopia” określoną w Słowniku języka polskiego PWN. Zgodnie ze słownikiem – cyt: „kopia I - 1. rzecz dokładnie odtworzona z oryginału 2. pot. Kserokopia”.

W ocenie Autora, dokładne odtworzenie oryginału nie dopuszcza możliwości ukrycia pewnych danych (w kopii), które są w oryginale.