Jedna z mieszkanek złożyła skargę na uchwałę zarządu województwa dotyczącą porozumienia w zakresie zaliczenia drogi do kategorii dróg powiatowych na terenie miasta.

W odpowiedzi organ wyjaśnił, iż zaskarżona uchwała jest jedynie opinią, co do projektu zaliczenia do kategorii dróg powiatowych. Nie należy zatem do właściwości sądu administracyjnego i podlega odrzuceniu.

WSA uznał, iż skarga jest niedopuszczalna.

Sąd podkreślił, iż samo nazwanie jakiegoś aktu np. rozporządzeniem, zarządzeniem lub uchwałą nie wystarczy do przyjęcia, że mamy do czynienia z aktem prawa miejscowego. Niezbędne jest zawsze ustalenie, czy dany akt ma w istocie charakter powszechnie obowiązujący, kto jest adresatem norm postępowania z niego wyprowadzonych, na jakiej podstawie został on podjęty oraz w jaki sposób został podany do powszechnej wiadomości.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Zaskarżona uchwała, bez wątpienia, nie spełnia tych wymogów, a tym samym nie jest aktem prawa miejscowego.

Sąd zwrócił uwagę, że aktem prawa miejscowego są natomiast uchwały rady powiatu w sprawie zaliczenia danej drogi do kategorii dróg powiatowych oraz w sprawie ustalenia przebiegu dróg powiatowych.

Dopiero na te uchwały skarżąca może złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Na podstawie:
Postanowienie WSA w Białymstoku z 15 lutego 2016 r., sygn. akt II SA/Bk 80/16, nieprawomocne 

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami