Prezydent Poznania cofnął przedsiębiorcy zezwolenie na podawanie napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży. Wyjaśnił, że w złożonym oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2015 roku zaniżono wartość ich sprzedaży.

Bez znaczenia jego zdaniem pozostawało, czy fałszywość oświadczenia wyniknęła z celowego, czy też nieświadomego działania osoby je sporządzającej i składającej.

SKO utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję, wskazując, że podanie nieprawidłowych danych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, daje podstawy do cofnięcia zezwolenia. Przedsiębiorca, uprawniony do sprzedaży alkoholu powinien składać rzetelne oświadczenie o wielkości sprzedaży alkoholu za rok ubiegły, z dochowaniem wszelkiej staranności. Podanie nieprawdziwych danych, czyli danych nieodpowiadających rzeczywistości trzeba potraktować, jako ich fałszowanie.

Należało rozszerzyć prowadzone postępowanie dowodowe
W wyniku skargi przedsiębiorcy WSA uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję prezydenta. Sąd przywołał treść art. art. 18 ust. 10 pkt 5 i art 111 ust. 4 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, wskazując, że organ zezwalający cofa zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w przypadku przedstawienia fałszywych danych w oświadczeniu przedsiębiorcy o wartości dokonanej przez niego sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim.Nie każdy jednak przypadek podania przez przedsiębiorcę niezgodnej z rzeczywistością wartości sprzedaży alkoholu dla celów wyliczenia opłaty rocznej uzasadnia cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Ma to miejsce jedynie w sytuacji świadomego wprowadzenia w błąd organu przez przedsiębiorcę co do wartości sprzedanego alkoholu, mimo posiadania wiedzy co do ich niezgodności ze stanem rzeczywistym. Sąd przypomniał, że od danych zawartych w przedmiotowym oświadczeniu uzależniona jest wysokość opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przy czym im wyższa jest wartość sprzedaży, tym wyższa jest opłata roczna.

Zaniżenie przez sprzedawcę wartości sprzedaży napojów alkoholowych skutkuje zmniejszeniem wpływów do budżetu gminy, które powinny być przeznaczone na działania związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

W stanie sprawy organ administracyjny błędnie utożsamił "fałszywe dane" - o których przepis ten stanowi - z "nieprawdziwymi danymi".

Przyjęcie takiego rozumienia w/w przepisu spowodowało, że ustalenia faktyczne w sprawie zostały ograniczone wyłącznie do prostego stwierdzenia niezgodności z rzeczywistością danych zawartych w oświadczeniu skarżącego przedsiębiorcy. Doprowadziło to nie tylko do błędnej wykładni rzeczonej regulacji, ale też istotnego naruszenia przepisów postępowania, gdyż organ nie wyjaśnił ani celu działania skarżącego, a w szczególności zamiaru, jaki mu towarzyszył, ani skutków, jakie chciał osiągnąć.

Wyrok WSA w Poznaniu z 15 listopada 2017 r. III SA/Po 700/17.