Rada miejska w Oleszycach w regulaminie utrzymania i porządku na terenie gminy zawarła zapisy w zakresie ustalenia konkretnych odległości pomiędzy koszami na śmieci rozstawionymi na drogach publicznych i parkach (określiła, że odległość ta nie może przekraczać 300 metrów). A także miejsc lokalizacji koszy na przystankach komunikacyjnych (pod wiatą, a jeśli jej nie ma, to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku).

Rozstrzygnięciem nadzorczym z 2 listopada wojewoda podkarpacki zakwestionował te zapisy, stwierdzając, że są niezgodne z art. 4 ust 2 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Zgodnie z tym przepisem, w regulaminie powinny znaleźć się zapisy co do rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. W żadnym przypadku ustawodawca nie wskazał uprawnienia dla rady do określenia odległości pomiędzy poszczególnymi pojemnikami znajdującymi się na drogach publicznych.

Organ nadzoru stwierdził też, że rada miejska nie ma kompetencji do nałożenia na zarządcę drogi obowiązku umiejscowienia pojemników w określonej odległości. A także do określenia konkretnego miejsca lokalizacji koszy na przystankach komunikacyjnych.

Wojewoda wskazał też, że nałożone na właścicieli nieruchomości, w innej części regulaminu, obowiązki tj. opróżnianie zbiorników bezodpływowych, ich częstotliwość, a także obowiązek udokumentowania wykonania tych obowiązków poprzez okazywanie dowodów ponoszenia opłat wynika już z art. 6 ust. 1 wspomnianej ustawy. Rada miasta uregulowała więc materię uregulowaną już w przepisach ustawy, co jest niezgodne z zasadami techniki prawodawczej i stanowi istotne naruszenie prawa skutkujące stwierdzeniem nieważności takich zapisów.
Z podobnych względów, organ nadzoru zakwestionował zapis w regulaminie, że za wszelkie szkody wyrządzone przez zwierzęta odpowiada jego właściciel. Kwestia odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzęta wynika wprost z art. 431 § 1 i 2 kodeksu cywilnego.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody podkarpackiego P-II.4131.2.236.2017

Robert Horbaczewski