Rada gminy nie uchwaliła całego pakietu "uchwał śmieciowych". Zakładając, że po ponagleniu wojewody rada konsekwentnie będzie utrzymywała swoje stanowisko i uchwały wejdą w życie dopiero w formie zarządzenia wojewody, gmina będzie mogła wystartować z przetargiem ze sporym opóźnieniem. Jest obawa, że dojdzie do sytuacji, że nie będzie wyłonionego przedsiębiorcy, a też nie można wziąć wykonawcy z wolnej ręki, gdyż został np. rozstrzygnięty negatywnie dopiero pierwszy przetarg, a nawet jakby już były odbyte dwa negatywne, to też są wątpliwości, czy można zastosować zlecenie z wolnej ręki.


Co wtedy?


Uchwały bądź zarządzenia zobowiązują gminę do pobierania opłat za okres od 1 lipca, a gmina nie odbiera śmieci, gdyż nie ma podmiotu.

Czy te opłaty gmina powinna pobierać?


Jak w takiej sytuacji "załatać lukę" od 1 lipca do czasu rozstrzygnięcia przetargu?

W ogóle, czy gmina może zasugerować mieszkańcom wypowiedzenie umowy z terminem późniejszym niż 30 czerwca 2013 r., w celu zachowania ciągłości?

Jak w takiej sytuacji przeprowadzić kampanię informacyjną (np. z skutkiem na jaki dzień mieszkańcy mają wypowiadać umowy, które mają długie okresy wypowiedzenia)?

Odpowiedź:

Opisana sytuacja jest mało prawdopodobna, gdyż w przypadku, gdy rada gminy nie uchwaliła do dnia 31 grudnia 2012 r. pakietu uchwał, wojewoda bezzwłocznie wzywa ją do podjęcia uchwał, wyznaczając termin na ich podjęcie - art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897). Termin ten nie jest odległy.


Jeśli nadal gmina nie podejmuje uchwał, to wojewoda uczyni to za nią w terminie umożliwiającym zorganizowanie przetargu. Gdyby wójt nie zorganizował przetargu (nie zdążył albo przetarg nie zakończyłby się wyłonieniem przedsiębiorcy odbierającego odpady), to – w mojej ocenie – należy zastosować odpowiednio art. Art. 6f ust. 2 zd. drugie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) – dalej u.u.c.p.g., tj. do czasu rozstrzygnięcia przetargu, gmina powinna zapewnić odbiór odpadów komunalnych w trybie zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).


Uzasadnienie:

Akt u.u.c.p.g. nie rozstrzyga sposobu, w jaki mieszkańcy mają rozwiązać umowę, ani kiedy to maj a uczynić. Także gmina nie ma prawa ingerowania w stosunki cywilnoprawne pomiędzy mieszkańcami, a ich kontrahentami.

Zważywszy, że gmina musi wdrożyć system gospodarowania odpadami komunalnymi do dnia 1 lipca 2013 r. i u.u.c.p.g. nie przewiduje możliwości zmiany tego terminu, w przypadku gdyby z jakiś powodów nie udało się zorganizować przetargu lub przetarg nie zostałby rozstrzygnięty, wójt musi udzielić zamówienia z wolnej ręki.

Gmina na bieżąco powinna informować mieszkańców na jakim etapie jest wdrażanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz podawać informacje o treści uchwał i ich interpretacji, sposobach gromadzenia odpadów i ich odbioru (np. że do czasu uzyskania rozstrzygnięcia w przetargu przedsiębiorców, którzy będą odbierać odpady, będą one odbierane przez przedsiębiorców, którym wójt udzieli zamówienia z wolnej ręki). W kampanii należy uwzględnić postanowienia uchwalonej w dniu 23 stycznia 2013 r. nowelizacji u.u.c.p.g.