Cudzoziemcowi udziela się ochrony międzynarodowej jeśli w jego kraju pochodzenia grozi mu prześladowanie lub rzeczywiste ryzyko utraty życia czy zdrowia. Wobec danej osoby nie mogą przy tym występować okoliczności wskazujące, że może np. stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa. W I połowie 2022 r. Urząd do Spraw Cudzoziemców rozpatrzył wnioski 5,5 tys. osób.

WZORY DOKUMENTÓW:

W tym roku najwięcej wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej złożyli obywatele:

 • Białorusi – 1,5 tys. osób,
 • Ukrainy – 1,2 tys. osób,
 • Rosji – 800 osób,
 • Iraku – 500 osób
 • Afganistanu – 200 osób.

Prawie 30 proc. spraw dotyczyło dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia.

 

 

Kto otrzymał ochronę, kto odmowę

Warunki przyznania ochrony międzynarodowej spełniało 2,3 tys. obcokrajowców. Byli to w zdecydowanej większości Białorusini – 2,1 tys. osób, a także obywatele Afganistanu - 50 osób oraz Ukrainy - 40 osób.

Decyzje negatywne otrzymało prawie 800 cudzoziemców, w tym najliczniejszą grupę stanowili obywatele:

 • Rosji - 330 osób,
 • Iraku - 280 osób,
 • Tadżykistanu - 50 osób.

Postępowania dotyczące 2,4 tys. osób zakończyły się natomiast umorzeniem. Dotyczyło to przede wszystkim obywateli:

 • Iraku - 950 osób,
 • Afganistanu - 390 osób,
 • Ukrainy - 320 osób.

Sprawy są umarzane w sytuacji gdy cudzoziemiec np. opuścił Polskę przed wydaniem decyzji lub wycofał swój wniosek (najczęściej w przypadku obywateli Ukrainy).

Sprawdź też: Golec Michał i in. "Poradnik dla uchodźców z Ukrainy" >>>

 

Blisko 5 tys. cudzoziemców korzystało z pomocy urzędu

W połowie roku z pomocy socjalnej Urzędu do Spraw Cudzoziemców korzystało 4,9 tys. osób. Wsparcie jest zapewniane podczas rozpatrywania wniosku uchodźczego i obejmuje m.in. zakwaterowanie, wyżywienie, opiekę zdrowotną oraz naukę języka polskiego. Cudzoziemcy mają do wyboru pobyt w ośrodku lub samodzielne utrzymanie się poza ośrodkami przy pomocy finansowej otrzymywanej od urzędu.

Czytaj też: Regulacje specustawy i ochrony czasowej - aspekty praktyczne legalizacji pobytu osób uchodzących z Ukrainy >>>

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zakłada natomiast nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz ich małżonkom i członkom najbliższej rodziny (w przypadku posiadania Karty Polaka). Osoby te uznaje się za korzystające z ochrony czasowej zgodnie z decyzją wykonawczą Rady UE stwierdzającą istnienie masowego napływu osób wysiedlonych z Ukrainy. W Polsce zarejestrowano na tej podstawie nieco ponad 1,2 mln obywateli Ukrainy i członków ich rodzin.

Zobacz także: Dokument Diia.pl poświadcza legalność pobytu Ukraińców w Polsce

Ponadto, Urząd do Spraw Cudzoziemców wydał 1 tys. zaświadczeń o korzystaniu z ochrony czasowej przez osoby, których nie dotyczy ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa a należą do kategorii wysiedleńców wymienionych we wspomnianej decyzji wykonawczej Rady UE.