Zamawiający ma obowiązek prawidłowo i precyzyjnie sporządzić opis przedmiotu zamówienia, w tym udostępnić informacje niezbędne dla ustalenia przez wykonawcę zakresu świadczenia leżącego po jego stronie.

Zamawiający nie może żądać przeprowadzenia wizji lokalnej >>>

Jak podkreśla KIO, wizja lokalna może mieć co najwyżej charakter pomocniczy dla wykonawców. W żadnym wypadku, nie można opisu przedmiotu zamówienia utożsamiać ze wskazaniem na możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej na miejscu u zamawiającego.

Nie jest to po pierwsze opis przedmiotu zamówienia, a ponadto może to utrudnić znacząco części wykonawcom właściwe przygotowanie oferty, prowadząc do naruszenia zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowaniawykonawców.

Wyrok KIO z dnia 4 grudnia 2015 r. (KIO 2546/15)

Źródło: www.uzp.gov.pl

Dowiedz się więcej z książki
Prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł