Prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i niektórych innych ustaw toczą się od kwietnia 2021 r. Przewiduje on m.in. nałożenie na marszałków województw nowych zadań związanych z egzekucją i obsługą administracyjną systemu poboru tych opłat.

W związku z nowymi obowiązkami marszałkowie mają otrzymywać dochody na pokrycie kosztów administracyjnych, które będą uzależnione od opłat ponoszonych przez przedsiębiorców. Pierwotnie miał to być jeden procent z opłat uiszczanych m.in. przez jednostki handlu detalicznego, jednostki handlu hurtowego lub jednostki gastronomiczne w przypadku oferowania przez nie opakowań jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych lub produktów w opakowaniach jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

Czytaj także: Producenci opakowań zapłacą, ale recykling niepewny>>

 

Samorządy alarmowały, że 1 procent to za mało

Związek Województw RP od początku argumentował, że są one niewystarczające do zapewnienia właściwej realizacji zadań.  Dla porównania regiony wskazały, że np. aktualnie obsługą opłaty recyklingowej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego zajmują się 2 osoby. Natomiast wpływy do budżetu Województwa z tytułu tej opłaty (1 proc. ) wyniosły w poszczególnych latach:

  • 2019 r. – 20 918 zł
  • 2020 r. – 76 590 zł
  • 2021 r. – 65 685 zł

ZWRP wskazywał, że wpływy nie wystarczają więc na utrzymanie nawet jednego etatu. A dodatkowo ponoszone są koszty oprogramowania, prowadzenia kontroli, sprzętu komputerowego i innej infrastruktury biurowej oraz mediów. Dlatego postulował podwyższenie ich poziomu do 5 procent.

 

Dochód regionów zwiększy się o 400 procent

W środę 26 stycznia na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Strony Samorządowej autor projektu Ministerstwo Klimatu i Środowiska zgodziło się z wnioskiem związku i w projekcie zapisze, że samorządy będą pobierać 5 proc. opłaty.

- Ta z pozoru niewielka zmiana, z jednego do 5 procent, przekłada się na 400 proc. wzrost dochodów regionów z tytułu tych opłat, co pozwoli pokryć koszty realizacji zadań, na które składają się m.in. zapewnienie etatów, ceny oprogramowania, koszty prowadzenia kontroli i postępowań administracyjnych, koszty sprzętu komputerowego i innej infrastruktury biurowej oraz mediów – komentuje mec. Rafał Cieślik, ze Związku Województw RP.

Wcześniej resort uwzględnił również uwagę Związku, aby zmienić częstotliwość wnoszenia (z kwartalnej na roczną) przez przedsiębiorców opłaty recyklingowej na odrębny rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa, w terminie do 15 marca roku następującego po roku, co znacznie odciąży samorządy województw.