W dniu 13 lipca 2010 r. Prezes Rady Ministrów wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. Pierwotna wersja aktu opublikowana została w Dz. U. z 2009 r. Nr 193, poz. 1492.

W wyniku zmiany rozszerzono wykaz gmin i miejscowości poszkodowanych w wyniku działania powodzi, osunięcia ziemi, wiatru lub intensywnych opadów atmosferycznych (załącznik 1 do rozporządzenia) o gminy poszkodowane w okresie od stycznia do kwietnia 2010 r. w województwach lubelskim i zachodniopomorskim. Ponadto dotychczasowy załącznik nr 2 zawierający wykaz gmin poszkodowanych w czasie powodzi w maju 2010 poszerzono o gminy poszkodowane w wyniku powodzi, osunięcia ziemi, wiatru lub intensywnych opadów atmosferycznych, które miały miejsce w maju i w czerwcu 2010 r.

Wprowadzona zmiana uzupełnia lukę prawną, w wyniku której nie objęto regulacją gmin poszkodowanych przez ostatnie gwałtowne zjawiska pogodowe. Otwiera to tym samym drogę do sprawniejszego usuwania zniszczeń dokonanych przez żywioły.

Rozporządzenie zostało opublikowane w Dz. U. Nr 132, poz. 890 i weszło w życie z dniem ogłoszenia, tj. 21 lipca 2010 r.

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie gmin i miejscowości, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (Dz. U. Nr 132, poz. 890)