Właściwe organy

Zgodnie z dodanym do ustawy o ochronie przyrody art. 83a wójt, burmistrz, prezydent miasta pozostanie organem właściwym w sprawie zezwolenia na wycinkę. Bez zmian pozostawiono w tym przepisie regulacje dotyczące nieruchomości zabytkowych, gdy pozwolenie wydaje konserwator zabytków, a także obowiązek uzgodnienia wycinki w pasie drogowym i w rezerwacie przyrody z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska a na terenie parku narodowego – z dyrektorem tego parku. Istotną zmianą jest przekazanie organowi wykonawczemu gminy rozpoznawania spraw dotyczących nieruchomości gminnych, ale w użytkowaniu innego niż gmina podmiotu. W tym zakresie nie obowiązuje zasada, że pozwolenie dla nieruchomości gminnych wydaje starosta. Od 1 stycznia 2016 r. wejdzie w życie zmieniony art. 90 ust. 2 ustawy o ochronie przyrody, zgodnie z którym jeżeli prezydent miasta na prawach powiatu sprawuje funkcje starosty, to zezwolenie na wycięcie drzew lub krzewów będzie wydawał marszałek województwa.

Uprawnieni wnioskodawcy

Niezmieniona została zasada, że drzewa lub krzewy mogą być usunięte tylko na wniosek uprawnionego podmiotu. Będzie nim posiadach nieruchomości – niezależnie od tytułu prawnego na podstawie którego włada terenem. Jednakże będzie musiał uzyskać zgodę właściciela nieruchomości. W znowelizowanym art. 83 ustawy o ochronie przyrody wskazano jednak szereg wyjątków, gdy zgoda taka nie jest potrzebna, a mianowicie, gdy wniosek składa spółdzielnia mieszkaniowa lub zarząd wspólnoty mieszkaniowej, zarządca nieruchomości Skarbu Państwa, użytkownik wieczysty lub posiadach nieruchomości, której stan prawny jest nieuregulowany. Zarząd spółdzielni mieszkaniowej i wspólnoty będzie jednak musiał przed złożeniem wniosku powiadomić osoby którym przysługuje własność lokali lub spółdzielcze prawo do lokalu o zamiarze złożenia wniosku i wyznaczyć co najmniej 30 dniowy termin na zgłaszanie uwag (art. 83 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody). W konsekwencji w przypadku wniosku spółdzielni lub wspólnoty mieszkaniowej powinna w nim znaleźć się informacja o dopełnieniu powyższego obowiązku w formie oświadczenia pod groźbą odpowiedzialności za fałszywe zeznania.

Dowiedz się więcej z książki
Usuwanie drzew i krzewów
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Treść wniosku

Ustawodawca, w porównaniu z obowiązującym dotychczas stanem prawnym znacząco uszczegółowił treść wniosku o udzielenie pozwolenia na wycinkę oraz konieczne do przedstawienia dokumenty. Po pierwsze, wnioskodawca musi dodatkowo określić miejsce usunięcia drzewa. Po drugie, sprecyzowano, że jeśli Prawo budowlane wymaga projektu zagospodarowania działki ze względu na charakter inwestycji, to dokument taki musi sporządzić projektant posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane. Nowym warunkiem jest załączenie do wniosku projektu planu nasadzeń zastępczych lub przesadzenia dotychczasowej zieleni (art. 83b ust. 1 pkt 9 ustawy o ochronie przyrody). Również nowym wymogiem jest uprzednie uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia o uzgodnieniu warunków realizacji inwestycji w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, a także zezwolenie na wycięcie drzew lub krzewów znajdujących się pod ochroną ścisłą lub częściową albo na przeniesienie z tych drzew zwierząt z gatunków podlegających ochronie – tzn. odstępstwo wydane przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska na podstawi art. 51 lub 52 ustawy o ochronie przyrody.

Ustawodawca uszczegółowił także zasady pomiarów obwodu pnia na wys. 130 cm – a mianowicie, gdy drzewo posiada kilka pni, to pomiar musi dotyczyć każdego z nich, a jeśli na wysokości 130 cm nie ma już pnia, to należy dokonać pomiaru w najwyższym miejscu pod jego koroną.@page_break@

Przebieg postępowania

Po złożeniu wniosku, podobnie jak obecnie organ wykonawczy gminy ma obowiązek dokonać oględzin w celu sprawdzenia czy do wycięcia nie przeznaczono drzew lub krzewów chronionych. Jeśli taka sytuacja nastąpi – zgodnie z art. 83c ust. 2 ustawy o ochronie przyrody – należy zawiesić postepowanie w sprawie zgody na wycinkę.

W postępowaniu prowadzonym przez organ wykonawczy gminy wprowadzono również przepis szczególny w stosunku do KPA na podstawie którego rozpatrywane są wnioski o wyrażenie zgody na wycinkę. Zgodnie z art. 83a ust. 7 jeśli w postępowaniu uczestniczy więcej niż 20 stron to stosuje się art. 49 KPA – tzn. strony o decyzji i czynnościach w postepowaniu mogą być zawiadamianie nie indywidualnie, ale poprzez obwieszczeniu lub inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
Wydanie pozwolenia na wycinkę nadal jest rozstrzygnięciem uznaniowym wójta, burmistrza, prezydenta miasta, ale ustawodawca wprowadził w nowelizacji określił wytyczne jakie okoliczności powinien rozważyć organ decydując się na wprowadzenie wymogu nasadzeń zastępczych (art. 83c ust. 4) i przesadzenia drzew lub krzewów (art. 83c ust. 5).


Treść decyzji – warunki szczególne

Jeśli organ gminy zdecyduje się na nakazanie wnioskodawcy dokonania nasadzeń zastępczych, to w zezwoleniu należy zamieścić dodatkowe elementy określone w art. 83d ust. 2, tzn. poza dotychczas wskazywanym miejscem nasadzeń jest to liczba drzew lub krzewów, minimalny obwód pnia na wys. 100 cm lub wiek krzewów nasadzanych, gatunki nasadzeń i termin oraz termin poinformowania o tym organu gminy.

Jeśli natomiast zezwolenie jest uzależnione jest od przesadzenia zieleni, to w decyzji należy określić miejsce i termin przesadzenia oraz termin poinformowania o tym organu (art. 83d ust. 3) a dodatkowo można wskazać warunki techniczne przesadzenia (art. 83d ust. 5).

Zracjonalizowano także przepisy dotyczące odraczania opłat za wycinkę przy obowiązku nasadzeń lub przesadzenia zieleni. Zgodnie z art. 84 ust. 3 w brzmieniu zmienionym obowiązek zapłaty odracza się na 3 lata od terminu nasadzeń lub przesadzenia zieleni. Natomiast w obowiązującym dotychczas stanie prawnym było to 3 lata od wydania zezwolenia (art. 84 ust. 4). Co istotne, jeśli tylko część drzew lub krzewów nie utrzymała żywotności w ciągu 3 lat z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy, to opłata podlega przeliczeniu w stosunku do obumarłej zieleni i tylko w tym zakresie jest pobierana (art. 84 ust. 5). Analogicznie należy ustalić opłatę, jeśli nasadzenia lub przesadzenia nie były wykonane w całości (art. 84 ust. 7).

Dodatkowe obowiązki poza postepowaniem administracyjnym

Ustawa nowelizująca wprowadziła też szczególne rozwiązanie związane z usuwaniem drzew zniszczonych w postaci złomów lub wywrotów. W art. 5 ustawy o ochronie przyrody określono definicje legalne wywrotu i złomu. Organ wykonawczy gminy na wniosek użytkownika lub właściciela nieruchomości jest zobowiązany do dokonania oględzin i stwierdzenia w protokole czy drzewa uległy zniszczeniu. Podczas oględzin konieczne jest wykonanie fotografii usuniętych drzew lub krzewów, ponieważ ustawodawca przewidział, że stanowią one załącznik do protokołu oględzin (art. 83f ust. 3). Posiadanie takiego protokołu zwalnia posiadacza nieruchomości z obowiązku uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew.

Przepisy przejściowe.

W art. 53 ustawy nowelizującej ustawodawca prowadził następujące reguły międzyczasowe. Jeśli postępowanie zostało wszczęte przed 28 sierpnia br. i nie zostało zakończone, to należy do całego postępowania stosować przepisy w wersji dotychczas obowiązującej. Natomiast sprawy wszczęte po wejście w życie noweli będą w całości prowadzone zgodnie z nowym stanem prawnym. Ponieważ jednak konieczne jest wydanie nowego rozporządzenia na podstawie art. 85 ust. 7 ustawy w brzmieniu nadanym nowelą, to do czasu jego wydania opłatę za usunięcie krzewu ustala się na podstawie stawki, o której mowa w art. 85 ust. 6 w brzmieniu nadanym nowelą; natomiast stawki dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew oraz współczynników różnicujących stawki w zależności od obwodu pnia określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. Nr 228, poz. 2306 ze zm.).