9 marca wchodzą w życie zmiany w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. - Uzasadnieniem dla przyjęcia nowelizacji ustawy były względy bezpieczeństwa publicznego – podkreśla Katarzyna Łukowska, zastępca dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Jak dodała, ustawa jest zgodna z decentralizacją kompetencji na szczeblu samorządu gminnego, ponieważ gminy otrzymują nowe kompetencje.

Możliwe ograniczenia w nocy

Jedną z nich jest prawo decydowania o wprowadzeniu zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w sklepach. Gmina będzie uprawniona do wprowadzenia ograniczenia w nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Ograniczenia te będą mogły dotyczyć sprzedaży prowadzonej między godziną 22.00 a 6.00.

- Oznacza to, że gmina może np. ustalić zakaz sprzedaży od północy do 6 rano – wyjaśniła Katarzyna Łukowska.

Jej zdaniem samorząd ma teraz możliwość wsłuchania się w postulaty swoich mieszkańców, którzy często narzekali na uciążliwość związaną ze sprzedażą alkoholu w nocy.

Szukasz więcej informacji dotyczących samorządu?
Poznaj LEX Administracja >>
Zdobądź wiedzę, dzięki której Twoja praca stanie się łatwiejsza


Limit zezwoleń

Zgodnie z nowymi przepisami rada gminy lub miasta będzie określać maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na swoim terenie. Ich liczba określona będzie odrębnie dla poszczególnych rodzajów alkoholu - do 4,5 proc. zawartości alkoholu oraz piwa,
powyżej 4,5 proc. do 18 proc. zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) a także powyżej 18 proc. zawartości alkoholu.

Odrębnie będą mogły być określone zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza nim.

Osobno dla dzielnic

Rada gminy będzie także mogła ustalić maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pomiędzy swoimi jednostkami pomocniczymi - sołectwami, dzielnicami lub osiedlami.

- To ważny postulat, który zgłaszały duże miasta, mówiąc, że nie chcą mieć jednej liczby dla całego miasta, ale chcą to podzielić między poszczególne dzielnice – zaznaczyła Katarzyna Łukowska. Jednostki pomocnicze będą miały też zagwarantowaną prawem możliwość opiniowania uchwał rad gminy w tej sprawie.

Według ekspertki to jeszcze większa decentralizacja, bo gminy otrzymują jeszcze więcej kompetencji w zakresie regulacji rynku alkoholowego.

Maksymalna liczba zezwoleń, usytuowanie miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych oraz godziny sprzedaży napojów alkoholowych muszą – zgodnie z nowelą - uwzględniać postanowienia gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zakaz w miejscu publicznym

Ustawa wprowadza zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym, a nie jak dotychczas „na ulicach, placach i w parkach”.

– Dochodziło do sytuacji, kiedy np. na plażach można było spożywać alkohol, teraz, ponieważ plaża jest miejscem publicznym, nie będzie już można – tłumaczy ekspertka.

Jednak rada gminy może wprowadzić w określonym miejscu publicznym na terenie gminy odstępstwo od tego zakazu, jeśli uzna, że nie będzie to miało negatywnego wpływu na politykę przeciwdziałania alkoholizmowi i nie zakłóci bezpieczeństwa czy porządku publicznego.

Mniej punktów sprzedaży

Do ustawy dodano przepis, zgodnie z którym w przypadku zbyt dużej liczby wniosków o zezwolenie na sprzedaż alkoholu, w pierwszej kolejności dostaną je punkty najbardziej oddalone od działających już punktów sprzedaży. W następnej kolejności będą brane pod uwagę punkty zgodnie z kryterium prowadzenia przez wnioskodawcę jak najmniejszej liczby punktów sprzedaży.

Samorządy gminne w formie uchwały będą mogły ustalić odstępstwa od generalnego zakazu spożywania alkoholu, jeśli nie będzie to zagrażało bezpieczeństwu publicznemu.