Burmistrz zawiesił postępowanie dotyczące określenia spółce wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, do czasu rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego.

Według organu zagadnieniem wstępnym w sprawie było rozstrzygnięcie przez sąd okręgowy spraw dotyczących ustalenia nieważności umowy sprzedaży i leasingu zwrotnego, zawartej pomiędzy podatnikiem a spółką.

Zdaniem organów umowa ta odnosi się również do przedmiotów opodatkowania, jakie pierwotnie podatnik wskazał w deklaracji podatkowej.

Spółka poskarżyła się do sądu administracyjnego.

WSA nie zgodził się ze stanowiskiem organu i przyznał rację spółce.

W ocenie sądu w sprawie doszło do bezzasadnego zawieszenia postępowania.

Zdaniem sądu kwestia ważności lub nieistnienia spornej umowy leasingowej, co do czego rozstrzygnie sąd okręgowy, nie ma charakteru zagadnienia wstępnego dla rozpatrywanej sprawy.

Pomiędzy prowadzonym postępowaniem podatkowym, a wyrokami jakie zapadną przed sądem okręgowym, nie występuje bowiem zależność uniemożliwiająca procedowanie przez organ podatkowy.

Wyroki zapadłe w procesie opartym o powództwo przeciwko spółce wytoczone na podstawie art. 1891 K.p.c. nie będą korzystały z rozszerzonej prawomocności i nie będą wiążące dla organów podatkowych rozstrzygających w rozpatrywanej sprawie.

Wyrok wydany w oparciu o dyspozycję art. 1891 K.p.c. będzie wywierał skutki i kształtował stan prawny wyłącznie pomiędzy stronami procesu (inter partes), nie będzie go cechowała tzw. "prawomocność rozszerzona" (erga omnes) – wyjaśnił sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Łodzi z 22 grudnia 2015 r., sygn. akt I SA/Łd 1260/15, nieprawomocny 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Samorząd Terytorialny
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów