Ministerstwo zaproponowało także, aby po 15 latach służby należność z tytułu wysługi lat wzrastała co roku o dodatkowy 1 proc.

Wysługa lat

W przypadku stażu powyżej 32 lat kwota ta będzie wliczana do podstawy wymiaru emerytury mundurowej. Świadczenie to będzie powszechne, niezależne od wypłacanego już obecnie świadczenia motywacyjnego.

Wśród propozycji przedstawionych przez MSWiA jest również rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do dodatku stołecznego w Policji o wszystkich funkcjonariuszy pełniących służbę na terenie miasta stołecznego Warszawy. Dodatek ten przyznany zostanie także funkcjonariuszom Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej, pełniącym służbę na terenie m.st. Warszawy, w wysokości analogicznej, jak u policjantów.

 

 

Dodatek graniczny

Przywrócony zostanie także dodatek graniczny dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, pełniących służbę na wschodniej "zielonej granicy".

Ponadto podwyższony zostanie minimalny próg dodatku funkcyjnego do wysokości 20 proc. podstawy wymiaru tego dodatku. Na tym rozwiązaniu skorzysta finansowo prawie 10 tys. funkcjonariuszy służb mundurowych podległych MSWiA.

Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej zyskają też na podwyższeniu pomocy mieszkaniowej oraz równoważnika za brak lokalu mieszkalnego do stawek obowiązujących w Straży Granicznej i Policji. Wprowadzona zostanie również coroczna waloryzacja tych świadczeń.

Podczas rozmów kierownictwa resortu ze przedstawicielami związków zawodowych uzgodniono, że kadeci i podchorążowie w szkołach pożarniczych będą otrzymywali świadczenie pieniężne równe najniższemu uposażeniu w formacji. Pozwoli to na zachęcenie młodych ludzi do wstępowania w szeregi formacji podległych MSWiA.

Czytaj w LEX: Świadczenia na rzecz służb mundurowych w PIT >>>

Czytaj w LEX: Prawne aspekty przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi w służbach mundurowych >>>