Czy gmina, jako poprzedni właściciel nieruchomości ma obowiązek uzupełnić braki w dokumentacji technicznej budynku będącego współwłasnością osób fizycznych i gminy (wspólnota) w myśl art. 29 ust. 1d ustawy o własności lokali?


Jeżeli tak, jaką procedurę zastosować w celu wyegzekwowania powyższego prawa?


Odpowiedź

Zgodnie z art. 29 ust. 1d ustawy o własności lokali (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) – dalej u.w.l., jeżeli uchwała właścicieli lokali nie stanowi inaczej, koszty opracowania lub aktualizacji dokumentacji technicznej budynku obciążają:
1) do czasu wyodrębnienia własności ostatniego lokalu - dotychczasowego właściciela nieruchomości,
2) po wyodrębnieniu własności ostatniego lokalu - wszystkich właścicieli lokali w częściach odpowiadających ich udziałom w nieruchomości wspólnej.

Tak więc jeśli w budynku, o którym mowa w zadanym pytaniu pozostały jeszcze jakieś lokale, to gmina – jako dotychczasowy właściciel nieruchomości – zobowiązana będzie na mocy wyżej powołanej normy prawnej, do poniesienia kosztów opracowania lub aktualizacji dokumentacji technicznej. Jeśli zaś wszystkie lokale zostały wyodrębnione, właściciele wszystkich lokali powinni w tym koszcie uczestniczyć proporcjonalnie do swojego udziału w nieruchomości wspólnej.

W odpowiedzi na drugą część pytania, należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 1 ust. 2 u.w.l. w zakresie nie uregulowanym ustawą do własności lokali stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. Tym samym koszty związane powinny być dochodzone przez wspólnotę od gminy na zasadach ogólnych tzn. w związku z niewykonaniem przez gminę świadczenia, do którego była zobowiązana (wezwanie do zapłaty, powództwo o zapłatę). Oczywiście tego rodzaju czynności mogą być proceduralnie utrudnione w przypadku braku poparcia ze strony większości właścicieli lokali albo zarządu.