Pytanie pochodzi z programu Serwis Prawa Pacy i Ubezpieczeń Społecznych.


Ile dni urlopu należy naliczyć nauczycielce feryjnej, która przebywała od 1 września 2011 r. do 28 maja 2012 r. na urlopie dla poratowania zdrowia, a w dniu 29 maja 2012 r. urodziła dziecko i przebywa na urlopie macierzyńskim?

Odpowiedź


Nauczycielka powinna wykorzystać w nowym roku szkolnym 8 tygodni uzupełniającego urlopu wypoczynkowego.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela - dalej KN, nauczycielowi zatrudnionemu w szkole, w której w organizacji pracy przewidziano ferie letnie i zimowe, przysługuje urlop wypoczynkowy w wymiarze odpowiadającym okresowi ferii i w czasie ich trwania. Prawo do urlopu nauczyciel nabywa w roku kalendarzowym (art. 65 KN).

W przypadkach enumeratywnie wymienionych w art. 66 ust. 1 KN, w razie niewykorzystania przez nauczyciela urlopu wypoczynkowego m.in. z powodu:
- niezdolności do pracy wywołanej chorobą lub odosobnieniem z powodu choroby zakaźnej,
- urlopu macierzyńskiego podstawowego i dodatkowego,
- odbywania ćwiczeń wojskowych lub krótkotrwałego przeszkolenia wojskowego
nauczycielowi przysługuje urlop uzupełniający w wymiarze do 8 tygodni w trakcie roku szkolnego.

Urlop macierzyński, na którym nauczycielka będzie przebywała przez co najmniej przez 20 tygodni licząc od dnia 29 maja 2012 r. w oparciu o art. 180 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy - dalej k.p. i przez to nie wykorzysta ani jednego dnia urlopu wypoczynkowego, spowoduje "przesunięcie" urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego w czasie letnich ferii w tym sensie, że zostanie jej udzielony urlop uzupełniający w wymiarze 8 tygodni.

Treść art. 66 ust. 1 KN, nie wymienia urlopu dla poratowania zdrowia jako przyczyny przesunięcia terminu urlopu wypoczynkowego. Zgodnie ze stanowiskiem Departamentu Strategii Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie nabywania przez nauczyciela prawa do urlopu wypoczynkowego podczas przebywania na urlopie zdrowotnym (Rzeczposp. DF z 2010, nr 168, s. 3), wydanym odnośnie nauczycieli placówek nieferyjnych, nauczycielowi który przez część roku przebywał na urlopie dla poratowania zdrowia, nie można odmówić prawa do urlopu wypoczynkowego w wysokości proporcjonalnej do okresu faktycznie przepracowanego w danym roku. Pogląd ten należy odnieść do nauczycieli placówek feryjnych z tym zastrzeżeniem, że jeśli urlop zdrowotny przypada na okres ferii, za ten okres nauczyciel nie może domagać się urlopu uzupełniającego.

Zgodnie bowiem ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, wyrażonym w wyroku z dnia 10 lutego 1988 r. (wyrok SN z dnia 10 lutego 1988 r. I PR 7/88, Służba Pracownicza 1988, nr 5, str. 28), cele urlopu wypoczynkowego i urlopu zdrowotnego są w rzeczywistości zbieżne: regeneracja sił pracownika. Urlop zdrowotny, nie jest równoznaczny ze zwolnieniem lekarskim od wykonywania pracy i mimo, że nie jest urlopem wypoczynkowym pozostaje jednak urlopem. W opinii SN, nie można z dwóch urlopów korzystać równocześnie w tym samym okresie czasu. W przypadku gdy pracownik korzysta przez cały rok kalendarzowy z urlopu dla poratowania zdrowia, urlop wypoczynkowy za ten rok zostaje skonsumowany. Nauczycielka nie może zatem domagać się urlopu uzupełniającego za okres ferii zimowych. Jednocześnie zaś nauczycielka nie będzie miała wykorzystanego urlopu wypoczynkowego w 2012 r., który mógłby zostać odjęty od tego maksymalnego 8-tygodniowego uzupełniającego wymiaru, gdyż w okresie ferii zimowych przebywała na urlopie zdrowotnym, a nie wypoczynkowym.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Prawa Pacy i Ubezpieczeń Społecznych.