UZP wskazuje, że nie jest zakazany podział jednego zamówienia na części, ale jest zakazany taki podział, który zmierza do uniknięcia stosowania przez zamawiającego przepisów p.z.p. właściwych dla zamówienia o określonej wartości szacunkowej.

Podział zamówienia na części bywa kłopotliwy >>>

Szacowanie wartości zamówienia powinno być dokonywane w oparciu o takie kryteria jak: podobieństwo funkcjonalne i przedmiotowe realizowanych świadczeń, możliwość udzielenia zamówień w określonej perspektywie czasowej (ewentualnie możliwość realizacji tych świadczeń w przewidywanym czasie np. w roku budżetowym) oraz możliwość ich wykonania przez jednego wykonawcę.

Nawet, jeżeli roboty budowlane odnoszą się do różnych obiektów, ale składają się na jedno zamierzenie budowlane, wyznaczone wspólną funkcją gospodarczą i techniczną, zamawiający musi ogłosić jeden przetarg. Powinien zatem zsumować wartość robót składających się na całą inwestycję.

Właściwe oszacowanie wartości zamówienia to podstawa przetargu >>>

UZP podaje, jako przykład niewłaściwego podziału zamówienia, przebudowę szeregu ulic Rzeszowa w ciągu drogi krajowej nr 4. Podział powyższego zamówienia na siedem osobnych sekcji został, zdaniem Komisji Europejskiej, dokonany w sposób sztuczny i niezgodny z prawem. W uzasadnieniu swojego stanowiska Komisja wskazała, że w każdej z sekcji przedmiot prac był podobny, a poszczególne sekcje łączyły się ze sobą (tworząc drogę krajową nr 4). Ponadto, instytucją zamawiającą wszystkie części był ten sam podmiot, a przetargi na pięć odcinków rozpoczęto w tym samym czasie. W konsekwencji, całość robót łącznie spełniała funkcje gospodarcze i techniczne, zatem podział zamówienia na części był nieuzasadniony.

Opinia UZP w sprawie podziału zamówienia na części w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane

Źródło: Informator UZP Nr 2/2016, www.uzp.gov.pl

Dowiedz się więcej z książki
Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł