Pytanie:
Dyrektor szkoły, dla którego wspólną obsługę finansowo-ksiegową prowadzi ZEAS chce utworzyć wydzielony rachunek dochodów własnych.
1. Jaka jest procedura założenia takiego rachunku?
2. Kto prowadzi obsługę finansową ww. rachunku i sporządza sprawozdania?
3. Kto występuje jako księgowy przy podpisywaniu dokumentów księgowych i sprawozdań, jeśli główny księgowy jest księgowym ZEAS-u, a nie szkoły?

Odpowiedź:
Utworzenie rachunku dochodów własnych jednostki budżetowej leży w gestii organu prowadzącego jednostkę.

Wydzielony rachunek dochodów może być prowadzony przez samorządową jednostkę budżetową po podjęciu przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwały o jego utworzeniu. Organ stanowiący może podjąć taką uchwałę w każdym czasie, jednak przyjmuje się, że najwłaściwszym momentem na jej podjęcie jest moment, w którym trwają prace nad uchwałą budżetową.

Zgodnie z zapisem art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - dalej u.f.p., samorządowe jednostki budżetowe prowadzące określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - dalej u.s.o. gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa w szczególności:
- jednostki budżetowe, które gromadzą dochody,
- źródła, z których dochody są gromadzone na rachunku,
- przeznaczenie dochodów, z tym, że dochody wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych,
- sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Źródła pozyskiwania dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów własnych, jakie określa w szczególności u.f.p. to:
- spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- odszkodowania i wpłaty za utracone lub uszkodzone minie będące w zarządzie lub użytkowaniu jednostki budżetowej.

Tak, więc to organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala zakres podmiotowy, w których funkcjonować mają wydzielone rachunki dochodów własnych.

Dyrektor jednostki budżetowej, jaką jest szkoła odpowiedzialny jest w szczególności za gospodarkę finansową jednostki, w tym za realizację planu finansowego jednostki. To do dyrektora danej szkoły należy obowiązek zatwierdzania dokumentów finansowych oraz podpisywania sprawozdań.

W praktyce funkcja głównego księgowego obsługiwanych przez zespół ekonomiczno- administracyjny szkół jest powierzana głównemu księgowemu zespołu, co wskazuje, że to główny księgowy winien zatwierdzać dokumenty księgowe i sprawozdania. 

LEX Prawo Oświatowe
Artykuł pochodzi z programu LEX Prawo Oświatowe
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami