Do starosty wpłynął wniosek spółdzielni mieszkaniowej o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew. We wniosku podano, że działka stanowi własność gminy X a posiadaczem nieruchomości jest SM jako użytkownik wieczysty. Jak wynika z ewidencji gruntów właścicielem działki jest gmina X, natomiast posiadaczem nieruchomości jest oprócz SM 10 innych osób fizycznych (współużytkowników wieczystych).

Czy starosta powinien wezwać SM do uzupełnienia wniosku o podanie wszystkich posiadaczy nieruchomości i dołączeniu stosownych zgód wszystkich współużytkowników wieczystych w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia podania bez rozpoznania na podstawie art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) - dalej k.p.a. oraz art. 83 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) - dalej u.o.p.?

Czy w przypadku ewentualnego uzupełnienia wniosku o zgodę kilku współużytkowników wieczystych starosta powinien odmówić udzielenia zezwolenia na usuniecie drzew SM?


Odpowiedź:

Starosta powinien wezwać spółdzielnię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia podania bez rozpoznania o podanie wszystkich posiadaczy nieruchomości i dołączeniu stosownych zgód wszystkich współużytkowników wieczystych na podstawie art. 64 § 2 k.p.a. oraz art. 83 ust. 1 pkt 1 u.o.p.


Uzasadnienie:

Usunięcie drzew z terenu stanowiącego współużytkowanie wieczyste wymaga zgody wszystkich współużytkowników wieczystych. Nie jest potrzebna natomiast zgoda właściciel terenu – gminy.

Jeśli wniosek zostanie uzupełniony tylko w części (o zgody kilku współużytkowników), starosta pozostawi go bez rozpoznania. W uchwale składu siedmiu sędziów SN z dnia 8 czerwca 2000 r., III ZP 11/00, OSNAPiUS 2000, nr 19, poz. 702; OSP 2001, z. 1, poz. 12 z glosą B. Adamiak) przyjęto, że: "Pozostawienie bez rozpoznania na podstawie art. 64 k.p.a. podania o wszczęcie postępowania nie wymaga wydania decyzji administracyjnej." SN stwierdził również: "W danym wypadku podanie nie spełnia wymagań koniecznych w celu wszczęcia na jego podstawie jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego, niemożliwe jest bowiem nawiązanie kontaktu z osobą, która wnosi o jego wszczęcie (art. 28 k.p.a.).

Tymczasem organ administracji publicznej jest obowiązany zapewnić stronie czynny udział w każdym stadium postępowania, począwszy od chwili jego wszczęcia (art. 10 k.p.a.), a przede wszystkim ma obowiązek zawiadomienia jej o wszczęciu postępowania (art. 61 § 4 k.p.a.) i następnie także o wszelkich dalszych czynnościach podejmowanych w tym postępowaniu (art. 39 i 40 k.p.a.)."