Złożony w Sejmie projekt ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program Ograniczenia Niskiej Emisji” przewiduje rozwiązania dla zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza.

Co będzie dofinansowane

W jego ramach realizowane będzie wsparcie gminnych Programów Ograniczenia Niskiej Emisji przez  dofinansowanie wymiany kotłów, kominków i pieców na ogrzewanie ekologiczne. Wsparciem objęte będą kotły posiadające system grzewczy oparty na ogrzewaniu gazowym lub elektrycznym, podłączenie do sieci ciepłowniczej, kotły na paliwo stałe, spełniające wymogi efektywności energetycznej i emisji zanieczyszczeń.  Są one określone dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń w przepisach rozporządzenia Komisji UE w sprawie wykonania dyrektywy PE i Rady w odniesieniu do wymogów dotyczących eko-projektu dla kotłów na paliwa stałe.

Program ma charakter wieloletni i przewidziany jest na lata 2019-2023. Ma być finansowany z budżetu państwa i realizowany w gminach, jego obsługę administracyjno-finansową sprawować ma Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nadzorem ministra środowiska.

Według projektodawców projekt stworzy podstawę prawną do prowadzenia przez organy władzy publicznej skutecznej walki ze smogiem. Efektem wymiany kotłów winien być niższy poziom smogu w danej gminie. Niższy poziom smogu to lepsze zdrowie obywateli, czyli mniejsze koszty służby zdrowia – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Źródła finansowania projektu

Z budżetu państwa wsparcie wyniesie 12 mld zł za cały okres funkcjonowania programu, w poszczególnych latach od 1 do 3 mld zł. Łączne nakłady na finansowanie programu nie mogą przekroczyć w roku 2019 – do 1 mld zł, w tym 1,2 mld zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W roku 2020 będzie to kwota do 3 mld zł, w tym 1,2 mld zł z NFOŚiGW. W roku 2021 ma być przeznaczone do 3 mld zł, w tym 1,3 mld zł z NFOŚiGW, w roku 2022 – do 3 mld zł., w tym 1,3 mld zł z NFOŚiGW, a w roku 2023 – do 1,5 mld zł, w tym 1,4 mld zł z NFOŚiGW.