Radny zwrócił się do burmistrza miasta o udzielenie mu informacji ile wynosi zadłużenie miasta w stosunku do wspólnot oraz ile kosztuje samorząd promocja i ogłoszenia w mediach.

W reakcji na pismo burmistrz wezwał wnioskodawcę do wykazania ważnego interesu publicznego, uzasadniającego żądanie uzyskania informacji przetworzonej.

W odpowiedzi radny wyjaśnił, że żądane dane są ważnymi sprawami z punktu widzenia interesów mieszkańców i wyborców. Zarówno radni jak i mieszkańcy mają prawo i obowiązek kontrolować wydatkowanie lub wstrzymywanie środków przez urząd miasta.

Burmistrz odmówił udostępnienia informacji publicznej tłumacząc, że jest to informacja przetworzona, a wnioskodawca nie ma do niej odpowiedniego interesu.

Radny złożył skargę do sądu administracyjnego.

WSA uznał skargę za zasadną.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Sąd zwrócił uwagę, iż charakter lub pozycja podmiotu żądającego udzielenia informacji publicznej, a zwłaszcza realne możliwości wykorzystania uzyskanych przez niego danych, mają wpływ na ocenę istnienia interesu publicznego uzasadniającego udzielenie mu stosownych informacji przetworzonych.

Przykładem podmiotu mającego takie możliwości jest radny. W codziennym działaniu ma on rzeczywistą możliwość wykorzystywania uzyskanych informacji publicznych w celu usprawnienia funkcjonowania odpowiednich organów.

Na podstawie:
Wyrok NSA z 6 września 2016 r., sygn. akt I OSK 660/16, prawomocny 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Samorząd Terytorialny
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów