Z dniem 29 czerwca 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U poz. 746) . Celem nowelizacji jest wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 lipca 2012 r., sygn. akt P 59/11. W wyroku tym Trybunał orzekł, że art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz. 1080, z późn. zm.) w zakresie, w jakim pomija okres urlopu macierzyńskiego jako umożliwiający nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości proporcjonalnej do okresu przepracowanego, w sytuacji nieprzepracowania w ciągu całego roku kalendarzowego faktycznie 6 miesięcy, jest niezgodny z art. 32 ust. 1 w związku z art. 71 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

W wyniku nowelizacji w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej w art. 2 ust. 3 pkt 6 po lit. a dodane zostały lit. aa - ae. Zgodnie z wprowadzaną regulacją, pracownicy korzystający z urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, będą zwolnieni z obowiązku przepracowania u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy w roku kalendarzowym jako warunku nabycia prawa do wynagrodzenia rocznego.

Nowe przepisy oddziaływać będą na pracowników jednostek sfery budżetowej (tj. pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej, w urzędach organów władzy publicznej, kontroli, ochrony prawa oraz sądach i trybunałach, samorządowych jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych, biurach poselskich, senatorskich lub poselsko-senatorskich oraz klubach, kołach i zespołach parlamentarnych), korzystających z ww. urlopów, którzy jednocześnie nie spełniają wymogu przepracowania u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy w roku kalendarzowym.

Zmodyfikowane zasady nabywania prawa do wynagrodzenia rocznego (przepis art. 2 ust. 3 pkt 6 ustawy w nowym brzmieniu) znajdą zastosowanie do nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników jednostek sfery budżetowej, przysługującego za rok 2012.
 
Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U poz. 746)