Który organ i na czyj koszt powinien wykonać uproszczony plan urządzenia lasu dla lasu o powierzchni powyżej 20 ha stanowiącego własność gminy?
Na podstawie jakich przepisów ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późn. zm.) - dalej u.l. można dokonać usunięcia drzew stwarzających niebezpieczeństwo z lasu (będącego własnością gminy), który nie posiada decyzji inwentaryzacyjnej stanu lasu oraz uproszczonego planu urządzenia lasu?


Odpowiedź:

Uproszczony plan urządzenia lasu (UPUL) dla lasów gminy sporządzany jest na zlecenie i koszt gminy. Natomiast starosta nie dysponuje narzędziem prawnym, który umożliwiłby mu przymuszenie gminy, jako właściciela lasu, do zlecenia sporządzenia uproszczonego planu lasu. Może on co najwyżej w trybie nadzoru egzekwować obowiązki wynikające z art. 9 i art. 13 u.l. Jeśli właściciel lasów nie wykonuje tych obowiązków, starosta może wydać decyzję i egzekwować ją. Nie dotyczy to jednak możliwości przymuszenia gminy (wójta) do zlecenia sporządzenia UPUL.

W świetle obowiązujących przepisów brak UPUL uniemożliwia nie tylko legalne pozyskanie drewna, ale również usuwanie drzew stanowiących niebezpieczeństwo, z uwagi na pominięcie art. 79 ust. 3 pkt 2 u.l. W praktyce jednak drzewa takie usuwane są na podstawie decyzji starosty wydawanej w ramach zwykłego nadzoru. Akt u.l. nie zawiera przepisów określających tryb podejmowania działań organu w przypadku braku UPUL i ISL, przewiduje bowiem obligatoryjne sporządzanie planów dla każdego lasu: tak należącego do Skarbu Państwa, jak i lasów nienależących do SP (w tym dla lasów komunalnych i lasów należących do osób fizycznych). Gdyby przyjąć, że brak UPUL i ISL uniemożliwia pozyskanie drewna na podstawie indywidualnej decyzji, to zasada racjonalnej gospodarki leśnej nie miałaby większego sensu.


Uzasadnienie:
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew z lasu może być wydana mimo braku obowiązującego uproszczonego planu lasu i inwentaryzacji stanu lasu w ramach zwykłego nadzoru sprawowanego przez Starostę, np. decyzja będzie dotyczyła pielęgnacji lub usuwania drzew zagrażających bezpieczeństwu. Każda tego typu sprawa rozstrzygana jest indywidualnie. Jeśli usunięcie drzew z lasu wynika z konkretnej potrzeby, np. przeprowadzenia trzebieży (np. w związku z tym, iż drzewa są obumarłe albo chore, zagrażają innym drzewom), to trudno czekać, aż zostaną podjęte prace inwentaryzacyjne lub zostanie sporządzony uproszczony plan lasu.


Uwagi:
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 2 u.l., UPUL jest sporządzany na zlecenie i koszt starosty tylko w odniesieniu do lasów należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych. W odniesieniu do pozostałych lasów niebędących lasami Skarbu Państwa (zatem i gminnych) UPUL jest sporządzany na zlecenie i koszt właścicieli (art. 21 ust. 1 pkt 3 u.l).

Pytanie pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska.