Przede wszystkim rozszerzono możliwości zawierania umów ramowych po przeprowadzeniu postępowania nie tylko w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego albo negocjacji z ogłoszeniem, umożliwiając uczynienie tego także w trybie dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego, negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki.

W ślad za Dyrektywą dość istotnie zmodyfikowano zasady udzielania zamówień „wykonawczych” wykonawcy, z którym zamawiający zawarł umowę ramową. Udzielane one będą na warunkach określonych w umowie ramowej poprzez zastosowanie jednego z następujących sposobów:
a) zgodnie z warunkami umowy ramowej, bez ponownego zwracania się o składanie ofert, w przypadku gdy w umowie tej określono wszystkie warunki dotyczące realizacji robót budowlanych, usług lub dostaw oraz warunki wyłonienia wykonawców będących stroną umowy ramowej, którzy zrealizują roboty budowlane, usługi lub dostawy,
b) poprzez zwrócenie się o złożenie ofert, w przypadku gdy nie wszystkie warunki realizacji robót budowlanych, usług lub dostaw lub nie wszystkie warunki wyłonienia wykonawców będących stroną umowy ramowej określono w umowie ramowej,
c) w sposób mieszany - w odniesieniu do niektórych zamówień zgodnie z lit. a, a w odniesieniu do innych zgodnie z lit. b, o ile taka możliwość została przez zamawiającego przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu, w przypadku gdy umowa ramowa określa wszystkie warunki regulujące realizację robót budowlanych, usług lub dostaw.

Dowiedz się więcej z książki
Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Ważnym jest, iż w sytuacji ponownego zastosowania procedury konkurencyjnej wprowadzono konieczność łącznego spełnienia określonych w ustawie warunków. Zamawiający udzielając takiego zamówienia:

1) stosuje te same warunki udziału w postępowaniu i warunki realizacji zamówienia, które stosowano przy zawarciu umowy ramowej, i, w razie potrzeby, bardziej sprecyzowane warunki oraz, w stosownych przypadkach, inne warunki wskazane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub ogłoszeniu o zamówieniu dotyczących umowy ramowej oraz

2) zaprasza do składania ofert wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia, którzy są stronami umowy ramowej, oraz

3) wyznacza termin składania ofert z uwzględnieniem złożoności przedmiotu zamówienia oraz czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia ofert w odniesieniu do każdego zamówienia.

Zamawiający nie ma jednak prawa dokonywania istotnych modyfikacji wymagań określonych w umowie ramowej. Można mieć wątpliwość, co do wymogu stosowania tych samych warunków udziału w postępowaniu na udzielenie zamówienia wykonawczego jak w przypadku postępowania mającego na celu zawarcie umowy ramowej.

Dyrektywa w art. 33 ust. 5 stanowi, iż udzielając zamówień wykonawczy, instytucje zamawiające „opierają się na tych samych warunkach, które stosowano na potrzeby zawarcia umowy ramowej”. Można mieć jednak wątpliwość czy mówiąc o „warunkach” prawodawca miał na myśli „warunki udziału w postępowaniu”.

Dyrektywa bowiem nie używa tego terminu ale mówi o „kryteriach kwalifikacji podmiotowej”, co jest terminem tożsamym z używanym w prawie polskim pojęciem „warunków udziału w postępowaniu”. Można zatem zaryzykować twierdzenie, iż wymóg stosowania tych samych warunków, zgodnie z dyrektywą dotyczy wyłącznie warunków realizacyjnych, a nie warunków udziału w postępowaniu. Tych ostatnich z resztą udzielając zamówień wykonawczych z reguły się nie stawiało i – w świetle Dyrektywy – nadal nie ma obowiązku stawiać (zob. H. Talago – Sławoj w: Europejskie Prawo zamówień publicznych. Komentarz. Wolters Kluwer 2016, teza 2 do art. 59 Dyrektywy 2014/24/UE).

Korzystnym rozwiązaniem dla zamawiających jest wymóg aby ogłoszenia o udzielonych zamówieniach wykonawczych publikować zgrupowane w okresach kwartalnych. Zamawiający będzie miał obowiązek opublikowania takiego ogłoszenia grupowego w terminie 30 dni od dnia zakończenia każdego kwartału.